Menu

Bhagavata Parampara - Srila Bhaktivinoda Thakura

Gepubliceerd 2017
Herzien 15 juni 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/18-discourses-1990s/
1383-the-glories-of-srila-bhaktivinoda-thakura

Publicatie 28 juni 1997, Laatst bijgewerkt 09 juli 2021
Frankrijk - 27 juni 1997
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī MahārājaSrila Bhaktivinoda Thakura

Het bonafide proces van siddha-pranali

De glorie van Srila Bhaktivinoda Thakura is zo groot, dat zelfs Sri Brahma met zijn vier monden het niet allemaal kan beschrijven. Srila Bhaktivinoda Thakura was een transcendente persoonlijkheid, maar wij zijn niet transcendent, dus hoe kunnen we zijn glorie kennen? Alleen een transcendent persoon kan hierover iets zeggen.

We hebben van onze Gurudeva en andere Vaisnava's gehoord en we hebben in authentieke boeken gelezen, dat aan Srila Bhaktivinoda Thakura de titel 'Zevende Gosvami' is gegeven. In de periode vanaf de Zes Gosvami's tot heden is nooit iemand daarmee aangeduid geweest. Tijdens zijn manifeste verblijf in deze wereld (1838-1914) hebben geleerde personen en toegewijden zijn glorieuze activiteiten gezien en hem die titel gegeven. Hij was degene, die de ware principes van Gaudiya Vaisnavisme opnieuw heeft belicht. Als hij niet zou zijn verschenen, waren alle leringen van het zuivere Gaudiya Vaisnavisme voor altijd in een oceaan van vergetelheid weggezonken.

Zijn tijd was voor het Gaudiya Vaisnavisme een duistere periode. De sahajiyas [Zie voetnoot 1] hadden de gewoonte om aan iedereen, die langs kwam – wat zij noemen – siddha-pranali (het leerproces of systeem, dat perfectie geeft), of siddha-deha (het geperfectioneerde, spirituele lichaam, waarin men transcendente dienst aan Sri Radha en Krsna kan verlenen) te geven zonder zelfs te weten, of hun zogenaamde volgelingen eigenlijk wel toegewijden waren.

__________________________

Voetnoot 1 - [Uit: Paramagurudeva's biografie, deel 6, sectie g, waarin hij het artikel "The Depravity of the Sahajiya Doctrine" van Srila Bhaktivinoda Thakura citeert] "De jiva is cinmaya (spiritueel) en zijn enige natuurlijke dharma is cinmaya dienst aan Krsna. Het woord 'sahaja' betekent saha-ja, dit is datgene, dat tegelijkertijd met atma voorkomt. Bovenzinnelijke dienstverlening aan Krsna is voor de zuivere atma (ziel) sahaja (van natuurlijke aard), want het heeft plaats bij jivatma (levend wezen) en is daarom op een natuurlijke wijze inherent. In het stadium van gebondenheid aan onbeweeglijke materie echter komt het niet van nature. Sahajiyas bedriegen anderen en zichzelf, of zijn verstoken van hun zuivere en natuurlijke liefde voor Krsna door de vereniging van man en vrouw te transformeren in een wereldse, schijnbaar natuurlijke dharma."


De volgelingen wisten niets over Gaudiya Visnava filosofie en beschikten ook niet over sudacara (etiquetten en juist gedrag), maar desondanks namen ze hun toevlucht tot hun sahajiya-babaji gurus, die pretendeerden siddha-deha te geven.

Ze begrepen de lessen van Sri Caitanya Mahaprabhu niet. Volgens hun idee van siddha-deha betekende Gaudiya bhajana eenvoudig naar Vrndavana gaan, daar wonen en kinderen bij andermans vrouwen krijgen. Ze dachten, dat ze op deze manier gopi waren geworden. "Kom, kom," zei hun guru tegen hen, "Ik geef je siddha-deha en siddha- pranali."

Aan wie dachten ze siddha-deha te geven? Door te denken, "Ik ben dit lichaam" kenden zijn leerlingen niet eens de ABCs van de lessen van Sri Caitanya Mahaprabhu. Zulke figuren wisten niet, dat ze eeuwigdurend deeltjes en dienaren zijn van Krsna. In plaats van dat hen gopi-bhava werd gegeven, kregen ze 'goopi-bhava!

Wat zijn 'goopis'? Goopis zijn de minnaars en minaressen van de wereld. Ze denken, dat ze een dame moeten zoeken, met haar moeten leven en van hun seksleven moeten genieten. Ze denken, dat deze bogus prema de filosofie van Sri Caitanya Mahaprabhu is.

[Prakrta-sahajiyas denken dat het aprakrta (bovenzinnelijke) spel van de aprakrta Allerhoogste Persoonlijkheid Gods prakrta (werelds) is, zoals de aangelegenheden tussen wereldse mannen en vrouwen. En ze denken dat de aprakrta-tattva kan worden bereikt door middel van een materiele sadhana (wangedrag in naam van spirituele beoefening). Uit de biografie van Paramagurudeva, deel 6]

In de naam van Gaudiya Vaisnavisme voerden deze sahajiyas Hare Krsna kirtana uit op begravenissen en pakten dan grote sommen geld aan van de familieleden van de overleden persoon. In hun zogenaamde kirtanas kwam de naam 'Krsna' niet eens duidelijk naar voren; het publiek had moeite om het woord 'Krsna' te onderscheiden. De zangers zongen, "Hare Kr-sna-a-a-a-a-a-a-a" op een gefantaseerde melodie. Het publiek applaudiseerde dan en riep, "O, prachtig, prachtig" en betaalden hen een paar rupees. Hoewel die zangers wijn dronken en vis en vlees aten, dachten ze het allemaal goed te doen en werden niettemin door onintelligente mensen Vaisnava's genoemd. Vanwege deze wanvertoningen moesten onderlegde mensen zich schamen en wilden niet worden geassocieerd met de woorden 'Gaudiya Vaisnavisme'.

In zijn tijd was Srila Bhaktivinoda Thakura de eerste persoon, die de feitelijke filosofie van Sri Caitanya Mahaprabhu aan zijn geleerde gezelschap onderwees. Door zijn lezingen kwamen mensen op de hoogte met ware transcendente liefde, prema-bhakti, en dat was de reden, dat hem de titel Zevende Gosvami werd gegeven.

Zoals Koning Bhagiratha de Ganges Rivier naar de Aarde bracht, naar India, zo bracht Srila Bhaktivinoda Thakura de bhakti-ganga (de stromende Ganges Rivier van bhakti) naar deze wereld. Door hem werden zoveel mensen geďnspireerd om zuiver Gaudiya Vaisnavisme te volgen. Als hij niet was verschenen, hadden wij ons niet bij deze missie kunnen aansluiten. Als Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja niet naar het Westen was gekomen – als hij niet naar Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura was gegaan en als Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura niet uit Srila Bhaktivinoda Thakura was voortgekomen, wat was jullie lot dan geweest? Jullie grote geluk is afkomstig van Srila Bhaktivinoda Thakura, die de zuivere doctrines van Sri Caitanya Mahaprabhu heeft gepredikt.

Om hen te helpen

Door een gebrek aan intelligentie of door onwetendheid vertellen deze zogenaamde babajis al die verkeerde dingen. Om hen te helpen heeft Srila Bhaktivinoda Thakura het hele proces van spirituele perfectie in zijn laatste literaire werk, Jaiva-dharma, beschreven. In dat boek heeft hij duidelijk uiteengezet welke de kwalificaties zijn om siddha-deha te krijgen, hij heeft uitgelegd hoe de bonafide guru de siddha-deha onthult aan een gekwalificeerde leerling en in zijn boek Bhajana-rahasya heeft hij vele diepe siddhantas over hetzelfde onderwerp gegeven. Degenen die werkelijk het gebied van bhakti willen betreden kunnen proberen Bhajana-rahasya, Jaiva-dharma en al zijn andere boeken te volgen.

In Bhajana-rahasya schreef Srila Bhaktivinoda Thakura, dat onze bhakti begint met de poging om te dienen en om het eerste vers van Sri Siksastakam te realiseren, ceto-darpana-marjanam bhava-mahadavagni- nirvapanam. Daarna volgen we het tweede vers, namnam akari bahudha nija-sarva-saktis. En dan het derde, trnad api sunicena taror iva sahisnuna. Als we ons de kwaliteiten, die erin worden genoemd, eigen maken, kunnen we met het vierde vers verder, na dhanam na janam na sundarim. Tegen die tijd zijn we onthecht van wereldse verlangens en smaken. En als we nog zuiverder worden, wanneer we altijd chanten en Krsna herinneren zonder door hindernissen te worden gestoord, kunnen we het vijfde vers binnengaan, ayi nandatanuja kinkaram.

Dit vijfde vers is het begin van siddha-deha, waarbij we ons realiseren een eeuwige dienaar van Krsna in een specifieke relatie te zijn. Alle aspecten van onze eeuwige relatie met Krsna bestaan reeds in onze atma of ziel, zoals de potentie van een volgroeide boom reeds aanwezig is in het zaad van de boom. Met water, lucht en licht ontkiemt het zaad en komen er geleidelijk blaadjes, takken, bloemen, manjaris (knoppen) en uiteindelijk manifesteren zich vruchten. De hele boom of klimplant is aanwezig in het zaad, maar alleen wanneer er lucht, water en zonlicht bij komen, gaan al die kenmerken zich manifesteren. Zo is ook de volkomen potentie van onze zuivere bhakti in onze atma aanwezig, maar het manifesteert zich alleen door het juiste proces van bhakti te volgen. In dit vijfde vers wordt de jiva-svarupa onthuld.

Het zesde vers van Sri Siksastakam zegt,

nayanam galad-asru-dharaya / vadanam gadgada-ruddhaya gira
pulakair nicitam vapuh kada / tava nama-grahane bhavisyati

"O Prabhu! Wanneer staan mijn ogen vol tranen? Wanneer breekt mijn stem? En wanneer staat het haar op mijn lichaam rechtop in extase, wanneer ik Jouw heilige naam chant?"

Wanneer een toegewijde zijn atma realiseert en begrijpt, dat hij een eeuwige dienaar van Krsna is, heeft hij geen wereldse gehechtheid meer. Op dat moment manifesteert zich de svarupa-sakti [zie Voetnoot 2] als hladini en samvit in het hart. Dan begint hij te huilen en bij het chanten van de heilige naam van Krsna rolt hij over de grond en zingt, "Aghadamana (O Krsna, overwinnaar van de Agha demoon), Yasodanandana (O zoon van Yasoda), O Nanda-sunoh (O, zoon van Nanda Maharaja) waar ben Je?"

__________________________

Voetnoot 2 - Bhagvans goddelijke vermogen wordt svarupa-sakti genoemd. Het wordt svarupa-sakti genoemd, omdat het zich bevindt in de gedaante van Bhagavan. Zijn vermogen is cinmaya, volkomen bewust, en daarom is het de tegenhanger of antithese van materie. Daarom wordt het ook gekend als cit-sakti (vermogen voorzien van bewustzijn). Omdat dit vermogen een intieme verbinding heeft met Bhagavan en het in Zijn gedaante bevindt, is het ook bekend als antaranga-sakti (innerlijk vermogen). Omdat het superieur is aan Zijn marginale en externe vermogens zowel in vorm als glorie, wordt het para-sakti (superieur vermogen) genoemd. Dit vermogen wordt op basis van zijn kwaliteiten onder verschillende namen gekend – svarupa-sakti, cit-sakti, antaranga-sakti, en para-sakti. De svarupa-sakti heeft drie onderdelen: (1) sandhini, het vermogen dat het spirituele bestaan van Bhagavan en al Zijn metgezellen accommodeert, (2) samvit, het vermogen dat transcendente kennis van Bhagavan genereert, (3) hladini, het vermogen, waarmee Krsna bovenzinnelijke zegen ervaart en dergelijke zegen aan Zijn toegewijden geeft.


De toegewijde krijgt wel eens een glimp van Krsna te zien en rent dan meteen naar Hem toe. En zodra Krsna uit het zicht is, rolt de toegewijde in afgescheidenheid over de grond. Als men deze vorm van afgescheidenheid van Krsna niet voelt, manifesteert zijn siddha-deha zich niet. Degenen, die de gevoelens van afgescheidenheid veinzen, gaan naar de hel, evenals de duizenden babajis (degenen met valse inwijding in valse verzaking en valse spirituele perfectie) in Vrndavana en Radha-kunda, die eenvoudig onwettige kinderen krijgen en zich met andere wanpraktijken bezighouden.

Een van de broers van Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura dacht over zijn vader, Srila Bhaktivinoda Thakura, als een fysiek lichaam. De broer dacht dat hij de zoon was van Kedarnatha Datta (de burgerlijke naam van Srila Bhaktivinoda Thakura), niet van Bhaktivinoda Thakura. Maar Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura beschouwde zijn vader als een metgezel van Sri Krsna, Srimati Radharani en Sri Caitanya Mahaprabhu. Hij beschouwde hem nooit als zijn biologische vader, een persoon van vlees en bloed. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura volgde het pad van Srila Bhaktivinoda Thakura. Alles dat zijn vader zei aanvaardde hij volkomen en volgde dat.

Ons doel is siddha-deha, maar wat is siddha-deha? Wat is siddha-pranali? Wie is ermee begonnen, in welk jaar is het begonnen en wie is ervan de oorsprong? Srila Sanatana Gosvami en Srila Rupa Gosvami worden Gosvami's genoemd, geen Babaji's. Niemand heeft hen de titel Rupa Babaji, Sanatana Babaji, of Srila Raghunatha dasa Babaji gegeven. In de tijd van Visvanatha Cakravarti Thakura heeft niemand hem aangesproken als Visvanatha Cakravarti Babaji. In die tijd bestond het niet, dat aan iemand de bogus versie van gopi-bhava werd gegeven. Wie heeft hen dan deze siddha-pranali gegeven?

Wat is siddha-pranali? Siddha-pranali is Siksastakam – meteen vanaf het eerste vers. Het eerste dat je weet is, dat je een eeuwige dienaar bent van Sri Krsna en Sri Caitanya Mahaprabhu en dat je daarom trnad api sunicena volgt. Je raakt onthecht van wereldse attracties, je chant en denkt vierentwintig uur per dag aan Krsna onder leiding van een gekwalificeerde Vaisnava.

tan-nama-rupa-caritadi-sukirtananusmrtyoh
    kramena rasana-manasi niyojya
tisthan vraje tad-anuragi jananugami
    kalam nayed akhilam ity upadesa-saram

Sri Upadesamrta (8)

De essentie van al het advies is dat men zich voltijds - vierentwintig uur per dag – dient bezig te houden met het chanten en denken aan Bhagavans goddelijke naam, transcendente gedaante, kwaliteiten en eeuwige spel, waarbij men geleidelijk de tong en de geest betrekt. Op die manier dient men in Vraja [Goloka Vrndavana-dhama] te wonen en Krsna te dienen onder leiding van toegewijden. Men dient te volgen in het voetspoor van de geliefde toegewijden van Bhagavan, die diepgaand gehecht zijn aan Zijn toegewijde dienst.

Dit is ware siddha-pranali en Srila Raghunatha dasa Gosvami heeft dit in zijn gebed Manah-Siksa uitgelegd. Alle verzen van zijn gebed zijn pranali – geen gekunstelde inbeelding, "Oh, jij bent een gopi. Jij bent Lalita-gopi. Jij bent Visakha-gopi."

Van waar en van wie is deze gekunstelde siddha-deha afkomstig? Er is geen geschiedenis. Het bestaat niet in onze cultuur en het staat ook niet in de lessen van Sri Caitanya Mahaprabhu. Ware siddha-deha en siddha-pranali worden alleen gemanifesteerd, wanneer we het juiste proces volgen – van sraddha naar nistha naar guru-karana (volkomen overgave aan guru), guru-bhajana en guru-seva en daarna bhajana- pranali. Het komt naar je toe door op een zuivere wijze het proces te volgen van sravanam (horen), kirtanam (chanten) visnoh, smaranam (denken aan Bhagvan), pada-sevanam (het dienen van Bhagavans lotusvoeten), arcanam (verering), vandanam (gebeden opzenden), dasyam (een dienaar worden), sakhyam (een vriend van Hem worden), atma-nivedanam (volkomen overgave). Het komt door middel van,

sadhu-sanga, nama-kirtana, bhagavata-sravana
mathura-vasa, sri-murtira sraddhaya sevana

Sri Caitanya-caritamrta (Madhya-lila 22.128)

In associatie met toegewijden dient men de heilige naam van Bhagavan te chanten, Srimad-Bhagavatam te horen, in Mathura te wonen en het Godsbeeld met vertrouwen en eerbied te vereren.

Dit zijn de processen, die je moet volgen, waarna Sri Krsna en Srimati Radhika ons genadevol onze siddha-deha geven.

Hoe Sri Narada Muni siddha-deha kreeg

In Srimad-Bhagavatam staat, dat Narada Muni zijn mantra kreeg van Sanaka, Sanandana, Sanatana en Sanat-kumara. Later, toen zijn moeder stierf, vertrok hij naar het dichte oerwoud. Daar nam hij een bad in een rivier, zat zwijgend in de schaduw van een banyan-boom, chantte zijn mantra en mediteerde op de Superziel in zijn hart. Nadat hij dit gedurende vele jaren had gedaan, manifesteerde Sri Visnu Zich voor een moment in zijn hart en verdween toen weer.

Narada weende bitter in afgescheidenheid van Sri Visnu en toen kwam er een stem uit de hemel, die hem riep, "Narada, zolang je in dit materiële lichaam zit, geef Ik jou geen darsana meer. Blijf Mijn naam chanten, denk aan Me en verheerlijk Mijn spel in de wereld. Op het juiste moment, wanneer de dood komt, zal je jouw voeten op het hoofd van de dood plaatsen." Narada volgde de instructies van Visnu, chantte constant en dacht aan Bhagavan en wanneer hij op zijn vina speelde, zong hij liederen en gedichten over het spel van Krsna. Hij zong bijvoorbeeld, "Radha-ramana haribol".

Bhaktivinoda Thakura schreef over het spel van Krsna en Zijn toegewijden in zijn eigen liederen en gedichten. Hij schreef bijvoorbeeld een lied, dat begint met, "Narada muni bajaya vina radhika ramana name – Narada Muni bespeelt zijn vina, terwijl hij de glorie bezingt van Radha en Krsna". Hij schreef ook het volgende vers,

yasomati-nandana, braja-baro-nagara,
        gokula-ranjana kana
gopi-parana-dhana, madana-manohara,
        kaliya-damana-vidhana

Sri Krsna is de dierbare zoon van moeder Yasoda; de transcendente minnaar in het land van Vraja; de heerlijkheid van Gokula; Kana; de rijkdom in het leven van de gopis. Hij steelt zelfs het verstand van Cupido en straft de slang Kaliya.

Na vele jaren ontmoette Narada de dood. Op dat moment manifesteerde zich zijn siddha-deha en in die siddha-deha (transcendent lichaam) was hij zo sterk, dat hij overal in en achter het universum kon reizen. In tegenstelling tot Dhruva Maharaja had Narada geen vliegtuig nodig om naar Vaikuntha te gaan.

We moeten alle processen kennen, die Srila Bhaktivinoda Thakura heeft geleerd, sravana dasa, varana dasa, smarana dasa, bhavapana dasa (het stadium van bhava of svarupa-siddha), anusmrti en tenslotte prema-sampatti dasa. In sampatti dasa manifesteert zich de siddhadeha (vastu-siddhi, de spirituele gedaante).

In sravana dasa hoor je alles van jouw bonafide guru over Srimad-Bhagavatam, Sri Caitanya-caritamrta en de hele filosofie van Srila Rupa Gosvami. In sravana dasa kun je veel dingen te weten komen, zoals wie je bent en wat je naam is – niet de naam van jouw materiële lichaam, maar van je spirituele lichaam. De ware guru weet dit. Een quasi guru weet dit allemaal niet, maar hij fantaseert en geeft je deze soort informatie. De bonafide guru weet alles: jouw naam, jouw relatie met Sri Krsna en Srimati Radhika en de gopis, jouw woonplaats – of het Radha-kunda, Javata, Nandagaon of Varsana is – de naam van jouw vader en moeder, jouw dienstverlening en de aard van de schoonheid van jouw gedaante. Daarna onthult hij jouw specifieke dienstverlening (agya) aan Radha-Krsna in Hun amoureuze spel en vermaak, evenals jouw palya-dasi-bhava. Er zijn in totaal elf facetten. In sravana dasa hoor je dus over het proces van perfectionering uit Jaiva-dharma, Srimad-Bhagavatam, Sri Caitanya-caritamrta en alle boeken van Srila Rupa Gosvami.

Smaak voor de Naam en genade voor iedereen

Het belangrijkste doel van Srila Bhaktivinoda Thakura was het ware proces te onderwijzen. Zijn lessen kunnen worden samengevat in twee zinnen: jiva-daya krsna-nama, sarva dharma sara. Dit is tevens de essentie van alle lessen uit de Veda's, de Vedanta, Upanishaden, Bhagavad- gita, Purana's, Sruti's, Smrti's, Pancaratra, enzovoort.

Er zijn in wezen twee principes – jiva-daya en krsna-nama. De betekenis van jiva-daya is 'genade voor geconditioneerde zielen'. Srila Bhaktivinoda Thakura heeft uitvoerig uitgelegd, dat de beste daya, of genade, is de geconditioneerde zielen van hun wereldse geaardheden af te leiden en naar de liefdedienst aan Krsna te sturen. Dit is meer waard dan het openen van honderdduizenden ziekenhuizen en universiteiten, of het doneren van honderdduizenden dollars aan charitatieve doelen. Jiva-daya is een speciale gift en het kan alleen worden gegeven door een gerealiseerde ziel.

harer nama harer nama harer namaiva kevalam
kalau nasty eva nasty eva nasty eva gatir anyatha

Sri Caitanya-caritamrta (Adi-lila 17.21)

In dit tijdperk van ruzie en schijnheiligheid is de enige methode voor bevrijding het chanten van de heilige naam van Bhagavan. Er is geen andere weg. Er is geen andere weg. Er is geen andere weg.

Jiva-daya wordt alleen bereikt door het chanten van Krsna's heilige naam. Krsna's naam is Krsna Zelf, maar we kunnen suddha (zuivere) nama alleen chanten in associatie met de bonafide guru en bonafide Vaisnava's. Zonder deze associatie kunnen we de zuivere naam niet chanten noch in zuivere suddha-bhakti betrokken zijn.

Wat is suddha-bhakti (zuivere toewijding)? Raganuga-bhakti is suddha-bhakti [zie Voetnoot 3 en 4]. We kunnen denken, dat vaidhi-bhakti suddha bhakti is, maar dat is niet het geval en dat wordt het ook nooit. Spontane toewijding aan Krsna is raganuga-bhakti en wanneer de beoefening van raganuga-bhakti volkomen gerijpt is, wordt het ragatmika-prema genoemd. Als we nog geen ragatmika-prema hebben bereikt, wordt de cultivering van die zuivere ragatmika-bhakti met alle zintuigen raganuga genoemd. Zodra ons hart dezelfde stemming aanvaardt, die Srila Rupa Gosvami in zijn hart heeft – de stemming van een palya- dasi (onbezoldigde dienstmaagd) van Srimati Radhika – wordt het rupanuga-bhakti genoemd.

__________________________

Voetnoot 3 - [Uit: Lezing van 12 november 1972 door Srila A.C. Bhaktivedanta Svami Maharaja:] Hoe meer je jou bezighoudt met toegewijde dienst, hoe zuiverder of minder bedekt jouw zintuigen worden. En wanneer ze volkomen onbedekt zijn, d.w.z. zonder bijbedoelingen zijn, ben je in staat om Krsna te dienen. Dit is jouw stageperiode. Vaidhi-bhakti is een stageperiode, een leerschool. Ware bhakti, para-bhakti, is raganuga-bhakti.

Voetnoot 4 - [Uit: Cc:] "De oorspronkelijke inwoners van Vrndavana zijn spontaan aan Krsna gehecht in toegewijde dienst. Niets kan met zulke spontane toegewijde dienst worden vergeleken; dit wordt ragatmika bhakti genoemd. Wanneer een toegewijde in het voetspoor van de toegewijden van Vrndavana volgt, wordt zijn toegewijde dienst raganuga bhakti genoemd. babaji's, die roepen, "Oh, jij bent Lalita. Ik ben Lalita" is niets anders dan mayavada-filosofie, of monisme, kunstmatige imitatie.


Wij, geconditioneerde zielen, zijn geschikt om palya-dasi te worden. We kunnen niet worden zoals Lalita of Visakha, wier positie (als directe geliefden van Krsna) over de grenzen van ons bereik ligt. Wij kunnen alleen Srila Rupa Gosvami of Rupa-manjari, Rati-manjari, Lavanga-manjari en alle andere manjari's volgen. De sahajiya-babajis, die roepen, "Oh, jij bent Lalita. Ik ben Lalita" is niets anders dan mayavada-filosofie, of monisme, kunstmatige imitatie.

Srila Bhaktivinoda Thakura voorspelde, dat in de nabije toekomst vele honderdduizenden westerse toegewijden met sikha en tulasi-mala de Indiase toegewijden zullen ontmoeten en samen zullen chanten, "Haribol, haribol", "Gaura premanande, hari haribol" en "Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare". Dus deze zuivere missie van Sri Caitanya Mahaprabhu zal zich over de hele wereld gaan verspreiden. Dit concept vond zijn aanvang in Srila Bhaktivinoda Thakura. Hij is het fundament van al ons predikwerk en daarvoor zijn wij hem allemaal onze dank verschuldigd.CC DEZE BLOEMLEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS VERMELD ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "The Glories Of Srila Bhaktivinoda Thakura"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhagavata Parampara, "Srila Bhaktivinoda Thakura"
Vertaler Nederlands: © 2017 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Srila Gaura-Kisora dasa Babaji Maharaja
Volgende => Srila Jagannatha dasa Babaji Maharaja

TOP

title=""