Menu

Zeg jouw baan op - geen probleem

08 juni 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
23-discourses-2004/405-let-your-jobs-go-no-harm

Publicatie 23 mei 2004, Laatst bijgewerkt 16 juni 2021
Badger, Verenigde Staten, 23 mei 2004
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī MahārājaZeg jouw baan op - geen probleem


Sri Bhaktivedanta Narayana [Uit de lezingenreeks over mahat-sanga]

Nu gaan we uitleggen, wat mahat-sanga is (de associatie van grote, zelfgerealiseerde zielen). Hoe glorieus is de mahat!

Srila Sanatana Gosvami citeert de woorden van Pariksit Maharaja in zijn Sri Brhad-Bhagavatamrta.

rahuganaitat tapasa na yati
    na cejyaya nirvapanad grhad va
na cchandasa naiva jalagni-suryair
    vina mahat-pada-rajo-'bhisekam

[Mijn dierbare Koning Rahugana, tenzij men de gelegenheid krijgt om het lichaam vol te smeren met het stof van de lotusvoeten van grote toegewijden, kan men de Absolute Waarheid niet realiseren. De Absolute Waarheid kan niet worden gerealiseerd door eenvoudig het celibaat [brahmacarya] in acht te nemen, de regels en voorschriften van het gezinsleven strikt te volgen, als vanaprastha het huis te verlaten, sannyasa te aanvaarden, of zware boetedoening in de winter te ondergaan door onder water te blijven zitten of zich in de zomer met vuren te omringen in de schroeiende hitte van de zon. Er zijn nog vele andere processen om de Absolute Waarheid te begrijpen, maar de Absolute Waarheid wordt alleen geopenbaard aan iemand, die de genade van een grote toegewijde heeft gekregen (Srimad-Bhagavatam 5.12.12).

Uit zijn genade zei Jada Bharata tegen Koning Rahugana, "O Rahugana, tapasya (soberheden), varnasrama dharma (het volgen van de regels en voorschriften van de vier sociale en spirituele levensorden), noch een geest in ťťnpuntige verering van Bhagavan kunnen jou helpen om zuivere bhakti te krijgen. Na enige tijd gaat de geest zich tegen die verering verzetten. Vedisch karma, namelijk gehoorzaamheid aan echtgenoot, vader, moeder en andere gezagdragers, noch het aanvaarden van sannyasa, de wereldverzakende levensorde, kunnen jou helpen."

Een sannyasi wordt ook een niragni genoemd. Dat betekent, dat hij niet voor zichzelf kookt, maar kleine hoeveelheden prasadam bedelt bij huisgezinnen. Srila Sanatana Gosvami heeft op die manier geleefd. Hij is dus een voorbeeld van een niragni. Tegenwoordig echter, hebben de grhastas niet de rijke maaltijden, die sannyasis gebruiken. Moderne sannyasis genieten niet alleen van allerlei soorten fruit, groenten en andere levensmiddelen, maar ze hebben ook een aantal mensen, die voor hen kookt. De dames koken voor hen - en niet slechts ťťn tegelijk, maar verscheidenen.

De verering van Varuna, de god van de wateren, Surya, de zongod, Candra, de maangod, Agni, de vuurgod, Vayu, de luchtgod, Indra en vele andere halfgoden kunnen ons ook geen bhakti voor Sri Vasudeva Krsna (Krsna, de zoon van Nanda Maharaja) geven. [Zie eindnoot 1] Wat betreft de soberheid van omringd te zijn door vuren in de schroeiende hitte van de zomer, of ondergedompeld te zijn in water tijdens de winter kan jou ook geen bhakti bezorgen. De yogi, Saubhari Muni, heeft een aantal jaren in een rivier gestaan, maar hij bereikte geen spirituele verlichting. Integendeel, hij ging zich gedragen als een dier. Hij verloor de beheersing over zijn zintuigen en ging met duizenden prinsessen trouwen. [Zie eindnoot 2]

Het woord 'agni' in het bovenstaande vers betekent door vuur omringd. Veel rsis (wijzen) hebben dit gepraktiseerd, maar ze konden geen zuivere bhakti bereiken. Als er geen verbinding is met de metgezellen van Sri Krsna - mahat-sanga - kan men op geen enkele manier de Abolute Waarheid realiseren en zuivere bhakti bereiken. Alles, dat minder is dan sadhu-sanga, kan geen perfectie geven. Als men daarentegen baadt in het stof van de lotusvoeten van zuivere sadhus, kan men het gemakkelijk krijgen.

De essentie van al deze hari-katha is, dat we geen krsna-bhakti kunnen krijgen zonder de grondeloze genade van mahat, de perfecte toegewijde. Als men de maha-purusa guru - siksa-guru - zuivere Vaisnava - veronachtzaamt, kan men zelfs na honderdduizenden levens geen krsna-bhakti krijgen. Als men daarentegen soberheden uitvoert onder leiding van een mahat-purusa, kan men het juist heel gemakkelijk krijgen.

Visvamitra werd een Brahmarsi (verheven brahmana) door Vasistha dienst te verlenen en later ging hij met Sri Rama en Sri Laksmana naar Janaka Puri en andere plaatsen. Hij dacht altijd aan de lotusvoeten van Vasistha en met zijn genade was hij in staat om Sri Rama te dienen.

Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura stuurde mijn Guru Maharaja, Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja eens naar Srila Gaurakisora dasa Babaji Maharaja. In die tijd had Babaji Maharaja zijn intrek genomen in een gebouw met openbare toiletten, waar hij constant zat te chanten, "Hare Krsna Hare Krsna." Hij was daar gaan wonen en 's avonds ging hij naar buiten om prasadam te bedelen. Dagen lang at hij niet en dronk niet en zat alleen te chanten. Allerlei belangrijke personen uit de gewone wereld, zoals het districtshoofd, kwamen hem bezoeken en boden hem diverse faciliteiten aan. Ze zeiden bijvoorbeeld, "We kunnen u een betere plek aanbieden om bhajana te doen." Srila Babaji Maharaja wees al hun voorstellen van de hand en zei bijvoorbeeld, "Ik ben ziek. Ik kan de deur niet open doen."

Tegenwoordig heerst er een ander bewustzijn. We nodigen de Minister President van India, filmsterren uit Bombay en soortgelijke beroemdheden voor onze festivals uit, omdat we in overweging nemen, dat de aanwezigheid van dergelijke figuren de festivals succesvol maken. De situatie is nu zo veranderd.

Zonder mahat-sanga kan niemand de geestkracht opbrengen om bhajana te doen. We hebben zoveel geschiedenissen besproken om dit te illustreren, zodat jullie een sterk vertrouwen krijgen in mahat-sanga. Alleen dwazen, die naar de hel willen gaan, zullen mahat-sanga afwijzen. Door dergelijke veronachtzaming wordt hun leven voor altijd geruÔneerd.

Als je de mahat dienst verleent en een bad neemt in het stof van zijn lotusvoeten, raak je automatisch bevrijd van gramya-varta (wereldse prietpraat) en komt hari-katha en uttama-bhakti over jou heen. Hier in New Vraja op dit hari-katha festival is vroeg in de ochtend mangala-arati. Daarna zijn er bhajanas en dan een lezing en tegelijkertijd is er een ochtendwandeling, die ook op een lezing lijkt. Dan is er weer een lezing. Dan is er prasadam, waar de toegewijden allemaal chanten.

maha-prasade govinde nama-brahmani vaisnave
sv-alpa-punya-vatam rajan visvaso naiva jayate

["Personen, die niet bijster verheven zijn in het uitvoeren van vrome activiteiten, kunnen geen geloof hechten aan de restanten van voedsel (prasadam) van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, of aan Govinda, of aan de heilige naam van God, of aan de Vaisnava's" (Mahabharata).

Dan is er weer een lezing en dat is de vijfde lezing. En dan, voordat jullie gaan slapen, zingt en danst Krsna dasa (de deskundige voorzanger van devotionele liederen, die met Srila Maharaja meereist), die jullie allemaal aan het dansen zet. Als je naar India gaat en hem hoort zingen, is dat een grote ervaring, maar de meesten van jullie zijn niet in staat er naartoe te gaan. Maar hij is zo genadevol om hier naar jullie te komen.

aho nr-janmakhila-janma-sobhanam
    kim janmabhis tv aparair apy amusmin
na yad dhrsikesa-yasah-krtatmanam
    mahatmanam vah pracurah samagamah

["De geboorte als mens is de beste van allemaal. Zelfs een geboorte onder de halfgoden in de hemelse planeten is niet zo glorieus als een geboorte als mens op deze aarde. Wat is de zin van een verheven positie als halfgod? In de hemelse planeten bestaat vanwege het overvloedige materiŽle comfort geen mogelijkheid om met toegewijden om te gaan" (Srimad-Bhagavatam 5.13.21).

Koning Rahugana werd gelukkig en tevreden. Hij bad, "U bent heel vriendelijk. U bent grondeloos genadevol. Nu kom ik erachter, dat dit menselijke leven het beste is van alle 8.400.000 levenssoorten."

We mogen onze tijd niet verkwisten met wereldse prietpraat en andere wereldse ondernemingen, want in deze bijzondere menselijke geboorte kunnen we bhagavat-bhakti krijgen door middel van associatie met een mahat-purusa (zelfgerealiseerde ziel). Indra en andere halfgoden krijgen dit niet voor elkaar. Soms kunnen Brahma en Sankara mahat-sanga krijgen, omdat zij ook mahat-purusa zijn, maar voor andere halfgoden is dit praktisch onmogelijk. Ze bidden juist tot Sri Krsna, "Ik wil een menselijke gedaante hebben om een mahat-purusa dienst te verlenen."

Jullie hebben erg veel geluk door in deze lijn te komen en te trachten Sri Krsna te dienen. Vooral degenen, die Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja hebben gekend - al was het maar ťťn seconde - zijn zeer fortuinlijk. Het leven van degenen, die hem hebben ontmoet, of mijn Gurudeva, Srila Bhakti Prajnana Kesava Gosvami Maharaja, of Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura en Srila Bhaktivinoda Thakura - hetzij bewust of onbewust - is een groot succes. In deze menselijke gedaante kan bhakti zich ontwikkelen van sraddha (aanvankelijk vertrouwen) in rati (het voorstadium van liefde voor God), van rati in prema (zuivere liefde) en van prema naar maha-bhava, radha-dasyam (het hoogste bereik van liefde). En om deze Vraja-bhakti te krijgen zijn er bijzondere typen maha-purusas, zoals Raya Ramananda, Sri Svarupa Damodara, Srila Raghunatha dasa Gosvami en Srila Rupa Gosvami.

Wat heeft het voor zin om als Sri Brahma te worden geboren, welke zin heeft de geboorte van halfgoden, zoals Indra, Kuvera, Yamaraja en Vayu? Er is geen behoefte aan dergelijke geboorten. Sommige personen zeggen tegen me, "Ik wil rijk worden, want met dat geld kan ik diensten verlenen." Deze verlangens moet je niet willen hebben. Deze verlangens deugen niet. Probeer hetgeen je reeds hebt aan te wenden in de dienstverlening van een mahat-purusa. Als je niets hebt, kun je eenvoudig tulasi blaadjes aan Sri Krsna offeren. Als Krsna tevreden is, zijn de Vaisnava's ook tevreden. Er is niets waardevoller dan tulasi, maar als je over grote rijkdom beschikt, breng tulasi dan niet naar Thakurji (het Godsbeeld) met het idee om Hem voor de gek te houden. Denk niet, "Ik bewaar de rijkdom en ik geef Thakurji het tulasi blad." Kom niet op de gedachte om te bedriegen.

De halfgoden houden zich altijd bezig met lustbevrediging. Apsaras, prachtige hemelse meisjes, zoals Menaka en Urvasi, maken plezier met de bewoners van de hemelse planeten en die bewoners kunnen niet uit de val van lustbevrediging komen. Grote toegewijde koningen op deze Aarde daarentegen, zoals Janaka Maharaja en Prahlada Maharaja, bestuurden hun koninkrijk, maar ze hadden niets met dat koninkrijk. Ze verleenden altijd diensten in mahat-sanga. Dus als je een grhasta (gezinshoofd) bent, is dat geen probleem. Probeer altijd diensten te verlenen aan Vrajavasi's en hari-katha in mahat-sanga te horen.

Mahats gaan soms op tournee naar heilige plaatsen, zoals Kanya-kumari, Ranganatham, Ganges, Prayag, Bhadri-narayana, Hrsikesa, Yamunotri, Gangotri, Dvaraka en Ayodhya. Ze gaan niet voor hun eigen zuivering, maar om al die tirthas kracht te geven. Ze gaan niet voor zichzelf, maar voor het welzijn van de mensen. De heilige plaatsen (tirthas) raken bedekt met een laag materialistische activiteiten van opeengestapelde zonden van degenen, die in hun water baden. Door de genadevolle aanraking van zuivere toegewijden raken ze die laag bedekking kwijt. De heilige plaats of heilige rivier is altijd zuiver en zijn invloed is altijd aanwezig voor degenen, die er een bezoek brengen, maar het is zeer moeilijk om hun ware glorie te kunnen zien.

De invloed van de associatie van de mahat-purusa verhoogt de invloed en kracht van heilige plaaten. Zonder de invloed van de mahat lijken heilige plaatsen volkomen bedekt te zijn. De tirthas worden sterker, wanneer zuivere toegewijden er naartoe gaan en daar een bad nemen. Het stof van hun lotusvoeten zuivert de heilige plaatsen zelfs nog meer en die plaatsen zelf worden op hun beurt sterker in het zuiveren van anderen.

Sri Caitanya Mahaprabhu heeft gezegd, "De oceaan is de echtgenoot van alle heilige rivieren, maar wanneer de lotusvoeten van Srila Haridasa Thakura die oceaan aanraken, wordt hij een maha maha maha tirtha." Zo verheven is de aard van de mahats. Ze houden hun hart en gevoel altijd in dienst van de lotusvoeten van Sri Krsna. Als er miljoenen dollars hun kant opkomen, worden ze er niet door beÔnvloed, zoals ook de oceaan niet wordt beÔnvloed, wanneer het water van rivieren erin stroomt. En als alles - al hun rijkdom, gezondheid, bezittingen, familie, roem en populariteit - opeens verdwijnt, maken ze zich geen zorgen en kunnen ze zich niet eens meer herinneren, wat ze zijn kwijtgeraakt. Maha-purusas zijn zeer zeldzaam - zeer zeldzaam. Door middel van kirtana en nama-sankirtana prediken ze in de hele wereld en hebben zich onvoorwaardelijk overgegeven aan nama-sankirtana - die een persoon is - die Krsna Zelf is.

Niet alle leraren en predikers zijn mahat-purusa. Hoe kun je weten wie in feite een dergelijke peroonlijkheid is? Zonder de genade van Sri Krsna kun je dat niet weten. Door Gods genade kun je enige realisatie krijgen van de glorie van die grote ziel.

In Canto Zeven van Srimad-Bhagavatam zegt Sri Prahlada Maharaja het volgende,

naisam matis tavad urukramanghrim
    sprsaty anarthapagamo yad-arthah
mahiyasam pada-rajo-'bhisekam
    niskincananam na vrnita yavat

["Tenzij ze het stof op hun lichaam smeren van de lotusvoeten van een Vaisnava, die geheel bevrijd is van materiŽle besmetting, kunnen degenen met een sterke hang naar het materialistische leven niet worden verbonden aan de lotusvoeten van Bhagavan, die wordt verheerlijkt voor Zijn ongewone activiteiten. Men kan alleen van materiŽle besmetting worden bevrijd door Krsnabewust te worden en toevlucht te nemen tot de lotusvoeten van Bhagavan" (Srimad-Bhagavatam 7.5.32).]

Kennen jullie de geschiedenis van Koning Mucukunda? Wie is hij?

[Sripad Bhaktisar Maharaja:] Mucukunda was een koning, die door de halfgoden was aangesteld om tegen de demonen te vechten. Hij vocht gedurende eons en versloeg uiteindelijk de demonen. Toen de oorlog voorbij was, werd hem een godsgeschenk aangeboden. Hij zei, "Ik zou graag ongestoord willen slapen. Als iemand me in mijn slaap stoort, wil ik het vermogen hebben om hem met mijn blik tot as te verzengen."

In die tijd deed Jarasandha een aanval op Mathura. Mucukunda had in een grot liggen slapen. Jarasandha deed een aanval met een Yavana koning genaamd Kalayavana. Om Zijn spel af te ronden pretendeerde Sri Krsna, dat Hij van het slagveld wegvluchtte en Kalayavana zat achter Hem aan. Krsna slenterde ontspannen weg. Hoe hard Kalayavana ook liep, hij kon Hem niet inhalen. Tenslotte verdween Krsna in die grot. Kalayavana ging daar ook naar binnen, maar hij kon niet goed zien. Hij zag iemand op de grond liggen en dacht, "Krsna, Je bent moe, Je houdt Jezelf verstopt en Je ligt op de grond en Je bent bang voor me." Hij liep naar hem toe en gaf hem een schop. Dit was Krsna natuurlijk niet, maar Koning Mucukunda. Mucukunda keek naar Kalayavana, er schoten vlammen uit zijn ogen en hij legde hem in de as. Toen Koning Mucukunda met Krsna uit de grot kwam, zag hij dat er miljoenen jaren waren verstreken en dat iedereen klein was geworden, omdat het nu een ander tijdperk was.

[Srila Narayana Maharaja:]

bhavapavargo bhramato yada bhavej
    janasya tarhy acyuta sat-samagamah
sat-sangamo yarhi tadaiva sad-gatau
    paravarese tvayi jayate matih

["Wanneer het materiŽle leven van een zwervende ziel ten einde raakt, O Acyuta, kan hij de associatie van Jouw toegewijden krijgen. En als hij met hen associeert, wordt in hem devotie wakker voor Jou, het doel van de toegewijden en de Bron van alle oorzaken en gevolgen" (Srimad-Bhagavatam 10.51.53).]

Wanneer je een mahat-purusa tegenkomt, kun je denken, "Mijn reis in deze wereld is spoedig beŽindigd." Maar wie weet dat? Een mahat-purusa kan dit denken, of iemand, die op het punt staat een mahat te worden. Dergelijke personen kunnen dit realiseren, maar anderen kunnen dat niet. Prahlada Maharaja kan dit denken, wanneer hij een mahat tegenkomt, zoals Sri Narada Muni. Grote toegewijden, zoals Vidura en de Pandava's, kunnen dit ook weten.

Hier bidt Mucukunda aan Sri Krsna, "O Acyuta (onfeilbare Meester), Jouw metgezellen zijn mahat. Ze zijn akincana (zonder materiŽle bezittingen). Al zijn ze arm of rijk, ze eisen geen enkel bezit en geen enkele persoon op als van zichzelf. Ze eisen alleen Jou op als van zichzelf. Wanneer door grondeloze genade - niet door toeval - iemand de associatie krijgt van Jouw zuivere toegewijden, kan hij weten, "Mijn reis in deze wereld staat op het punt te worden beŽindigd."

Valmiki was een beruchte rover en een wreed persoon. Toen hij de mahat-sanga van Sri Narada Muni kreeg, was zijn leven op slag veranderd.

Maar zelfs Sri Narada - of zelfs Sri Krsna - kan iemand niet helpen, die vaisnava- of guru-aparadha pleegt. Zijn genade zal hem niet bezoeken. Het is voor Krsna zeer moeilijk om de mahat-aparadhi, de vaisnava-aparadhi of guru-aparadhi te helpen. Vaisnava-aparadha is gevaarlijker dan guru-avagna (ongehoorzaamheid aan of veronachtzaming van Sri Guru). We zijn enigszins voorzichtig in de omgang met Guru, maar we zijn niet voorzichtig met zuivere Vaisnava's, die niet noodzakelijkerwijs jouw Guru hoeven zijn. We kunnen hen op ieder moment bekritiseren om anderen een plezier te doen.

Als een mahat-purusa is gekomen en we nemen een bad in het stof van zijn lotusvoeten, wordt de eindeloze kringloop van wedergeboorten opgelost - als een bijkomstig gevolg ervan. Dat komt, omdat de mahat ons hart met kracht betrekt in de dienstverlening aan Hrsikesa, Sri Krsna, de meester van onze zintuigen.

Probeer naarstig te zoeken naar mahat-sanga. Ook al kost het jouw hele vermogen door naar mahat-sanga of sadhu-sanga te komen - hetzij hier of elders - wees niet bezorgd om die rijkdom. Maak je geen zorgen om jouw baan of om zaken, die ermee te maken hebben. Laat los - geen probleem. Dan kun je hierin een sterk vertrouwen ontwikkelen. Sommigen denken, "Ik moet vandaag het gezelschap van de zuivere toegewijden opgeven, want anders raak ik mijn baan kwijt." Op die manier vertrekken ze uit de sadhu-sanga, mahat-sanga. Waar komt dit op neer? Dit is onwetendheid. En deze figuren zijn mahat-onwetend.

_______________________________

[Eindnoot 1: "Toen de besten der Vasu's, namelijk Drona en zijn vrouw Dhara, door Sri Brahma werden opgedragen het nageslacht voort te zetten, zeiden ze tegen hem, 'Beste vader, we zoeken uw zegening. Wanneer we in het universum opnieuw worden geboren, mag dan de Allerhoogste Sri Krsna ons in Zijn meest aantrekkelijke gedaante als kind volkomen in beslag nemen. Mag onze omgang met Hem zo krachtig zijn, dat iedereen heel gemakkelijk over de onwetendheid van geboorte en dood kan heenstappen door eenvoudig over Zijn bezigheden in Zijn kinderjaren te horen vertellen.' Sri Brahma stemde toe en gaf hen deze zegening en als gevolg daarvan verscheen dezelfde Drona als Nanda Maharaja in Vrndavana en dezelfde Dhara verscheen als Moeder Yasoda, de vrouw van Nanda Maharaja."]

[Eindnoot 2: "Saubhari Rsi voerde soberheden uit in het diepe water van de Rivier Yamuna, toen hij twee vissen zag, die seksueel actief waren. Op die manier nam hij het plezier van het seksuele leven waar en gedreven door dit verlangen ging hij naar Koning Mandhata en smeekte de koning om een van zijn dochters. In antwoord op dit verzoek zei de koning, 'O brahmana, mijn dochters mogen iedere echtgenoot naar hun persoonlijke keuze aanvaarden.'

"Saubhari Muni dacht, 'Vanwege mijn oudedag ben ik nu zwak geworden. Mijn haar is grijs, mijn huid is slap en mijn hoofd bibbert constant. Bovendien ben ik een yogi. Daarom mogen de vrouwen me niet. Aangezien de koning me in deze staat heeft afgewezen, zal ik mijn lichaam zodanig reformeren, dat het zelfs begeerlijk wordt voor hemelse vrouwen, laat staan voor de dochters van wereldse koningen.' Toen Saubhari Muni daarna een jonge en hele knappe man werd, bracht de boodschapper van het paleis hem naar de woonvertrekken van de prinsessen, die uitermate weelderig waren. Alle vijftig prinsessen accepteerden hem als hun echtgenoot, hoewel hij slechts ťťn man was. De prinsessen, die door Saubhari Muni werden aangetrokken, gaven daarna hun zusterlijke relatie op en begonnen onder elkaar ruzie te maken, waarbij ieder van hen volhield, 'Deze man is precies geschikt voor mij en niet voor jou.' Op deze manier ontwikkelde zich grote onenigheid.

"Omdat Saubhari Muni deskundig was in het foutloos chanten van mantra's, resulteerden zijn zware soberheden in een weelderig huis met stoffering, ornamenten, goed geklede en gedecoreerde dienstmaagden en mannelijke dienaren en diverse parken met meren vol helder water en tuinen. In de tuinen stonden allerlei soorten geurende bloemen, vogels zongen en bijen zoemden en alles werd omringd door professionele zangers. Het huis van Saubhari Muni was overvloedig voorzien van kostbare bedden, zetels, ornamenten en badkamers, waar diverse soorten sandelhoutpasta, bloemenslingers en smakelijke gerechten stonden. De muni werd op die manier omringd door een overvloed aan toebehoren en hield zich met zijn talloze vrouwen bezig met familieaangelegenheden" (Srimad-Bhagavatam 9.6.40-46).]

Transcribent Engels: Vasanti dasi
Typist: Anita dasi
Redacteur: Syamarani dasiCC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "Let Your Jobs Go - No Harm"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "Zeg jouw baan op - geen probleem"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= De glorie van Tulasi Devi

TOP

title=""