Menu

Wees aardig tegen koeien

15 december 2021


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
18-discourses-1990s/1553-be-kind-to-cows
Vertaald uit Śrī Bhāgavata Patrikā, oorspronkelijk gepubliceerd op 19 december 1966
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
Wees aardig tegen koeien

cc by-sa.png Stop de beschamende smet van het slachten van runderen in onze natie – zonder uitstel!


Het rund heeft een onverbrekelijke relatie met de āryan cultuur, de verfijnde civilisatie, het voorgeslacht en de dharma van India. Runderen vormen het leven van onze cultuur, de essentie van het aanzien van onze samenleving en een onvervreemdbaar onderdeel van onze dharma. Zonder koeien vervallen onze cultuur en wijzelf tot levenloze lichamen.


Behalve de āryan cultuur van India zijn alle antieke culturen, beschavingen en rassen van de wereld volkomen weggevaagd. Slechts hun naam is in de annalen van de geschiedenis blijven bestaan. Hoeveel moderne samenlevingen en culturen staan zelfs vandaag de dag nog op de rand van de afgrond en tellen hun laatste uren.


Bij nader onderzoek van de grondoorzaak van deze conditie nemen we waar, dat er geen substantiële en eeuwige achting voor die culturen overblijft. De āryan beschaving van India daarentegen krijgt veel substantiële steun en is gebouwd op de onvergankelijke fundering van eeuwige waarheid, sanātana-tattva. Het gevolg ervan is, dat de tegenkrachten, die van tijd tot tijd de kop opsteken om de Indiase cultuur te onderdrukken of te breken, juist zichzelf tot poeder slaan. Tegenwoordig echter vallen zowel eigen inwoners als buitenstaanders uit alle richtingen de fundering van de āryan cultuur aan. Śrīmad-Bhāgavatam (7.4.27) beschrijft de basispilaren van de Indiase āryan cultuur alsvolgt,

yadā deveṣu vedeṣu / goṣu vipreṣu sādhuṣu
dharme mayi ca vidveṣaḥ / sa vā āśu vinaśyati

Als men afgunstig is op de halfgoden, die de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods vertegenwoordigen, op de Vedas, die alle kennis schenken, op de koeien, brāhmaṇas, Vaiṣṇavas, religieuze principes, en uiteindelijk op Mij, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, worden hij en zijn civilisatie zonder uitstel weggevaagd.

Onze primaire plicht is vertrouwen te hebben en dienstbaarheid te betonen aan runderen, brāhmaṇas, sādhus, Vedas, halfgoden, dharma en Bhagavān. Dit zijn de belangrijkste pilaren van onze cultuur. De persoon, gemeenschap, ras, of natie, die zich vijandig opstellen tegen deze pilaren, worden snel te gronde gericht. Tegenwoordig zijn tegen hen in ons eigen land haatdragende acties aangevangen. Dit is het grootste onheil voor onze natie en onszelf.


Tegenwoordig loopt onze āryan cultuur een risico. Er wordt een krachtige poging gedaan om alle bovengenoemde pilaren van onze cultuur te ontwortelen. Vooral het uitermate zondige slachten van runderen is een vorm van verdorven terrorisme en hamert onze natie nu op het hoofd. Er worden dagelijks circa 30.000 runderen op wrede wijze omgebracht.

Stop het doden van koeien!

De sādhus de vrome en oprechte mensen, die deze oproep uitvaardigen, die afstand houden van politiek, die onzelfzuchtig zijn en altijd de vurige wens blijven koesteren voor het welzijn van de wereld deze mensen, die voor deze zaak vasten tot de dood erop volgt, wordt in de gevangenis de mond gesnoerd en op allerlei manieren verwaarloosd. Koeien vermooden is de natie vermoorden. Het stoppen hiervan is de eerste en belangrijkste plicht van ieder intelligent mens.


De regering laat zich daarentegen wel beïnvloeden door de bravado van degenen, die vasten in een poging om de Punjab op te splitsen, en gaat ertoe over hen op alle mogelijke manieren te kalmeren. Degenen echter, die protest aantekenen en in een vastenstaking gaan om het slachten van koeien een halt toe te roepen, worden door de regering geadviseerd af te zien van hun protest en te gaan vasten om Bihar en andere staten van de hongersnood te redden.


We kunnen hoegenaamd niet begrijpen, waarom regeringsleiders dit advies niet geven aan de Śantaji, die de afscheiding erdoor willen drukken.


India is het land van heiligen en asceten. Dit is het terrein van dharma. De basis van de economische voorspoed van India is de rijkdom van koeien. Het wegschenken van een koe wordt gezien als hoogste vorm van liefdadigheid.


Sinds een tijd zonder begin is de koe door de āryan bevolking aanvaard geweest als moeder van ons volk, terwijl de stier wordt gezien als vader in de gedaante van dharma. Men heeft aanvaard, dat alle halfgoden in het rund aanwezig zijn.


Het slachten van runderen heeft vandaag de dag nog steeds plaats, nadat 500 miljoen mensen, die er tegen zijn, over het hoofd zijn gezien en wier gevoelens zijn geschaad. Deze grote zonde heeft een monsterlijke vorm aangenomen en staat gereed om de huidige regering inclusief de natie te verzwelgen.


Dit is de reden, waarom grote zielen, die hart hebben voor het welzijn van het land, met geweldloos protest en vasten de aandacht van regeringsleiders trachten te trekken om hen te waarschuwen tegen hun volharding op dit pad van totale vernietiging. De vastende demonstranten geven echter hun leven op zonder succes te behalen. Het baart grote zorg, dat zelfs het schurken van een luis de oren van een stel eigenwijze ezelskoppen in de regering niet kan bereiken. Hieraan kunnen we zien, dat een tegendraadse intelligentie voorspelt, dat de tijd van destructie nadert.


Enkele dagen geleden brachten de slachters en hun supporters het argument te berde, dat slechts enkele sampradāyas zich tegen het slachten van koeien zouden verzetten. Maar op 7 november hebben ze hun agenda gewijzigd, nadat ze ontelbaar veel mensen zagen demonstreren.


Ze hebben nu een ander argument. Hun sterkste argument is, dat er niet voldoende graan zou zijn om de maag van hongerige Indiërs te voeden. En als in een dergelijke situatie het slachten van runderen zou worden gestopt, zouden die runderen al het voedsel gaan opeisen, waardoor er een verschrikkelijke catastrofe voor de massa zou ontstaan.


Dit slaat kant noch wal en betreft een bogus redenering. Een dergelijk argument kan alleen worden bedacht door barbaren en onderontwikkelde figuren. Als hen wordt gevraagd, Eten runderen de tarwe en de rijst, die ze van het aandeel voor mensen wegnemen? (hebben ze daarop geen antwoord). Deze demonische figuren weten in feite niet eens, dat het voer voor een dier niet hetzelfde is als het voedsel voor een mens. God heeft de dieren geschapen en heeft een prima regeling getroffen voor hun voedsel.


Van de tarwe, rijst, gerst en gierst wordt door mensen slechts ongeveer 5% geconsumeerd, terwijl 65% ervan (stengels, enzovoort) als voer voor dieren beschikbaar is. Afgezien daarvan vullen de dieren hun maag met gras, gebladerte en graanrestanten achtergelaten door mensen. Dus het zogenaamde voedselprobleem is absurd.


Een ander argument, dat ze naar voren brengen, is, dat de populatie van de dieren onbeperkt zou gaan toenemen, indien het slachten van koeien zou worden gestopt, met het gevolg, dat de economie zou stagneren. Er zouden tientallen miljoenen Rupees verloren gaan om met het voer voor melkgevende koeien onbruikbare koeien te voeden. En door de inname van hun voeding te reduceren, zouden melkgevende koeien ook minder melk gaan produceren. Deze logica is even krom en waardeloos als het voorgaande argument.


In werkelijkheid zal geen enkel intelligent mens naar dergelijke argumenten luisteren. Integendeel, dit is de mentaliteit van degenen, die het braaksel opzuigen van koeienvleesetende westerlingen. Is het humaan om koeien te slachten en te eten, die niet langer melk kunnen produceren, nadat ze jaar in jaar uit als moeders melk hebben gegeven?


Afgezien daarvan, zelfs al geven koeien geen melk meer, zijn ze toch nog nuttig. Maar dat weten ze niet. Koemest is de beste mest. Koemest wordt tegenwoordig omgezet in waardevol biogas, dat op velerlei manieren wordt aangewend. De urine van de koe is een perfecte remedie voor verscheidene aandoeningen. Dit wordt nu ook erkend door hun gurus, de deskundigen van de westerse geneeskunde. De arme bevolking van koeherders, die geen steenkool of hout kunnen betalen, houden hun leven in stand door koemest te branden, op koemest te koken en om andere taken uit te voeren. Bovendien zijn koeien niet onsterfelijk het is niet zo, dat ze nooit sterven. Broeder, ze gaan op zeker moment dood en geven zichzelf geheel aan jou. Waarom zou je ze dan vóór hun tijd ombrengen en de last van een grote zonde op jouw hoofd laden?


Het derde argument is de vraag, waarom het zin heeft de Indiase koeien, die zo zwak, mager en uitgemergeld zijn, in leven te houden. Maar wat is daarvan de oorzaak? De armoede in ons land! De reden van deze armoede is de onverschilligheid van de overheid. Sinds de laatste twintig jaar heeft de economie geen vooruitgang meer gemaakt. Het is alleen maar erger geworden. Als koeien krachtens deze logica kunnen worden geslacht, kan de regering dan ook mensen gaan opruimen, die niet over geld beschikken, die honger hebben, niet in staat zijn voedsel te vergaren, zwak of ziek zijn? Zou dit niet in strijd zijn met de menselijke waarden?


Sommigen komen met het argument aanzetten, Waarom worden oude koeien niet opgeruimd? Die koeien eten het voer van melkgevende koeien en er heerst een tekort aan voer. Het gevolg is, dat melkgevende koeien minder melk leveren. Maar wie zijn verantwoordelijk voor een tekort aan voer?


Er is tegenwoordig ook schaarste aan graan. Maar we zeggen niet, Vermoord die zinloze oude mannen maar en die oude moeders en vaders.  Zouden dergelijke daden de menselijkheid niet tarten? Er zijn grote menigten mensen in alle vier windrichtingen en van al die mensen voert de meerderheid geen arbeid uit. Ze leven eenvoudig van de verdiensten van anderen. Er zijn zoveel lepralijders en mensen met tuberculose, mensen die blind zijn vanaf hun geboorte, mensen die op andere manieren zijn gehandicapt, of die met besmettelijke ziekten wegrotten. Aan hen worden tientallen miljoenen besteed.


De regering trekt vele miljoenen uit voor pensioenen voor ouderen en gepensioneerden uit overheidsdiensten. Waarom wordt dit tenslotte allemaal gedaan? Weten degenen, die de argumenten aanvoeren, niet, dat dit menselijkheid betreft?


Dit is het verschil tussen dieren en de mensheid. Mensen hebben gevoelens, waaronder dankbaarheid, mededogen, intelligentie en bovenal, dharma in de vorm van verering van God. Deze dharma is voor dieren niet mogelijk. Dharma is de scheidslijn tussen mens en dier.


Dieren brengen hun tijd door met eten, slapen, verdedigen en voortplanten. Als men, nadat men de menselijke levensvorm heeft bereikt, zijn dagen slijt met de bezigheden van het dier, wordt zijn leven beschouwd als dat van een dier in een menselijk lichaam. Deze samenvattende waarheid is de ruggegraat van onze Indiase cultuur.

āhāra-nidra-bhaya-maithunaṁ ca
    sāmānyam etat paśubhir narāṇām
dharmo hi teṣām adhiko viśeṣo
    dharmeṇa hināḥ paśubhiḥ samānāḥ

Hitopadeśa 25

Dieren komen overeen met mensen wat betreft eten, slapen, voortplanten en verdedigen. Echter het vermogen om een spiritueel leven te praktiseren is uniek voor de mens. Dus zonder dharma zijn mensen niets anders dan dieren.

Een dier doodt een ander dier om zijn maag te vullen. De activiteiten van de mensheid jegens de koe is grover dan die van dieren, terwijl de aard van de koe jegens de mens grootser is dan het meest edelmoedige mens.


Degenen, die bovengenoemde argumenten aanvoeren (vanwege hun gebrek aan sympathie voor andere levende wezens) worden daarom gerekend onder de diersoorten. Stervende koeien zijn immers beter en beter bruikbaar dan dergelijke figuren. Ze werpen hun ziekten immers niet over anderen heen, ze stelen niet van anderen, ze slaan een ander niet, ze voeren geen wanbeleid in regeringen, ze moorden niet, ze ontvoeren geen meisjes, en ze drinken geen mensenbloed. Waarom worden de koeien dan niet beschermd? Waarom bestaat er dan geen geschikte regeling voor hun instandhouding?


Als in Pakistan een wet kan worden ingevoerd om het slachten van koeien te stoppen en als het slachten van koeien in Nepal illegaal is verklaard, waarom kan er dan geen wet in India worden uitgevaardigd om de moord op koeien te stoppen? Als paarden in Amerika, kangaroes in Australië en pauwen in India louter vanwege hun schoonheid tot nationale dieren kunnen worden verklaard en door de regering kunnen worden beschermd, zodat ze niet worden uitgeroeid, waarom worden in India dan de koeien vol goede kwaliteiten, waarmee het culturele voorgeslacht een onverbrekelijke relatie heeft gehad, die niet alleen onze moeders zijn, maar moeders van de hele wereld waarom kunnen zij in India niet worden beschermd? Waarom bedenkt de regering niet een wet, die het slachten van koeien strafbaar maakt?


Op dit moment zijn Śrī Śankarācārya in Purī en Śrī Prabhudattaji Brahmacārī in Vṛndāvana in een vastenstaking gegaan, tot de dood erop volgt. Ze hebben de laatste ogenblikken van hun leven bereikt. Śrī Rāmacandravīra en honderden anderen, die aan koeien zijn toegewijd, bevinden zich op het eind van hun leven; duizenden mensen zitten vast in de gevangenis en duizenden worden in hechtenis genomen; de nobele gemeenschap voor de bescherming van koeien is overal met grote kracht aan het protesteren. De reacties hierop kunnen overal in India worden waargenomen. Het actieve comité voor het centrale congres heeft de regering de raad gegeven om het doden van koeien te stoppen. Desondanks vindt deze grove zonde onverminderd doorgang.


Dit is een onheilspellende situatie. In een dergelijke staat, voordat de dood inzet van de grote zielen van onze dharmika bevolking, die trouwhartig hun leven offeren, moet de regering, die vertrouwen van de Indiase bevolking dient te respecteren, een compleet verbod op het slachten van runderen afkondigen. De mensen van de natie en alle achtenswaardige leiders moeten op smetteloze wijze de druk op de regering vergroten om het slachten van koeien te stoppen. Anders zal niet alleen de regering maar de hele natie het verschrikkelijke gevolg ervan moeten ondergaan.


De Redacteur van Śrī Bhāgavata Patrikā
Śrīla Bhaktivedānta Nārāyaṇa MahārājaCC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.


Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur Hindi: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "Be Kind To Cows"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen "Wees aardig tegen koeien"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF

Vorige <= Sri Guru intiemer dan atma
Volgende => Het proces van zuivere bhakti


TOP

title=""