Menu

Śrī Guru – intiemer dan onze atma

7 december 2021


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
21-discourses-2002/282-sri-guru-more-intimate-than-our-atma

03 december 2002
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
Śrī Guru – intiemer dan onze atma


cc by-sa.png

bhayam dvitiyabhinivesatah syad
    isad apetaya viparyayo ‘smrtih
an-mayayato budha abhajet tam
    bhaktyaikayesam guru-devatatma

[“Angst ontstaat, wanneer een levend wezen zijn zelf verwart met het materiële lichaam en verzonken raakt in de externe, begoochelende energie van God. Als het levend wezen zich op die manier van God afkeert, vergeet hij ook zijn eigen grondrechtelijke positie als dienaar van God. Deze verwarrende, angstwekkende conditie wordt geëffectueerd door het begoochelende vermogen genaamd maya. Daarom dient een intelligent persoon zich onwankelbaar bezig te houden met onvermengde toegewijde dienst aan God onder leiding van een bonafide geestelijk leermeester, die dient te worden aanvaard als zijn vererenswaardige godheid en als zijn eigen ziel en zaligheid” (Srimad-Bhagavatam 11.2.37).] * Zie eindnoot

Wat zijn de oorzaken van angst? Srila Sukadeva Gosvami heeft het uitgelegd. We kennen allemaal angst. Ondanks dat iedereen in alle levenssoorten in alle materiële universa alleen geluk en vrede in zijn hoofd wil hebben, zit iedereen vol angst.


Geluk en een vredig leven volgen ons als een schaduw. Als we die schaduw in onze greep willen krijgen, blijkt hij geen substantie te hebben. Maar wanneer we doorlopen en ons van die schaduw afwenden, zal die schaduw ons volgen. Dit is de aard van schaduwen.


Waarschijnlijk weten jullie allemaal de betekenis van maya. Maya in de vorm van economische ontwikkeling, lustbevrediging en onpersoonlijke bevrijding gedraagt zich als een schaduw. Als we ons tot haar richten en proberen te genieten van lustbevrediging, komen we erachter, dat lustbevrediging geen substantie heeft. Met andere woorden, het verlangen naar materieel geluk wordt een bron van pijn en verdriet. In de materiële wereld is geen geluk te vinden, alleen verdriet en lijden. Deze lijdensweg wordt ervaren als een eindeloze kettingreactie van geboorte en dood. Niemand voelt zich gelukkig door zich in maya te bevinden. Als we daarentegen vooruitgang maken in de richting van Krsna, gaan alle materiële faciliteiten en bevrijding ons volgen.


We zijn een onderdeeltje van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Krsna, en Hij is een oceaan van ananda, onbeperkt geluk en vrede. Hij is het reservoir van zuivere ananda en Hij is in feite ananda Zelf. Omdat wij een onderdeeltje van Hem vormen, is ons spirituele lichaam – niet ons materiële lichaam – grondrechtelijk, van nature, gemaakt van zuivere ananda.

bhayam dvitiyabhinivesatah syad
    isad apetaya viparyayo ‘smrtih
an-mayayato budha abhajet tam
    bhaktyaikayesam guru-devatatma

Op de een of andere manier zijn we bij die Allerhoogste God, de oceaan van rasa en ananda, die ananda Zelf is, weggelopen en zitten we nu verstrikt in de illusie van maya. Ma-Ya. We zien datgene, dat in werkelijkheid niet feitelijk is. Alles dat we zien en voelen via zintuigelijke waarneming is maya.


Toen we voor de eerste keer van Krsna wegliepen en we Hem vergaten, kwam maya er onmiddellijk aan en deed op ons een aanval. Ze versloeg ons en gooide ons in haar huis van bewaring. Wat is dat huis van bewaring? Dat is dit lichaam en verstand. Er zijn eigenlijk twee bewaarhuizen, de ene in de andere. Dit grofstoffelijke lichaam is het buitenverblijf en het subtiel materiële lichaam is het binnenverblijf. Sinds onheuglijke tijden hebben we te lijden gehad en zijn we angstig geweest zonder er ooit van verlost te raken.


Pariksit Maharaja vroeg aan Srila Sukadeva Gosvami, “Hoe kunnen we uit deze eindeloze kringloop van geboorte en dood wegkomen? Hoe kunnen we ons van maya bevrijden?” Srila Sukadeva Gosvami antwoordde, “Tan-mayayato budha abhajet tam / bhaktyaikayesam guru-devatatma.”  Als we eenmaal in maya zitten, kunnen we niet zomaar van maya vrij worden en naar Goloka Vrndavan gaan. Het is alleen mogelijk met de hulp van Vaisnava’s. Door associatie met zuivere Vaisnava’s te hebben kun je een zeer zuivere guru krijgen – geen imitatie-guru of een kan-guru, maar een sad-guru. Als we onze toevlucht nemen aan zijn lotusvoeten, neemt hij de volledige last van ons leven op zich. Hij neemt allerlei verantwoordelijkheden voor ons leven en hij leert ons hoe we bhajana voor Krsna kunnen doen.


Guru-devatatma. Eerst moeten we denken, dat guru onze atma is. Als we ons helemaal aan hem hebben overgegeven, moeten we helemaal van hem afhankelijk worden. Tan abhajet. Tan betekent de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Krsna. Als we Krsna dienen onder leiding van sad-guru, komen we op magisch wijze zeker uit maya weg. Dan gaan we zien, dat onze transcendente gedaante zich heeft gemanifesteerd, dat we Krsna dienen en dat we nu baden in een eindeloze oceaan van ananda en rasa. Tegen die tijd zijn wij ook de belichaming van ananda geworden en zijn we tegelijkertijd ontvangers van ananda door dienst te verlenen.


Probeer deze feiten te realiseren. Het is niet voldoende om hierover eenvoudig iets te horen en het aan anderen door te vertellen. We moeten in deze waarheid gegrondvest zijn. We zitten diep in maya en zover als we ons in maya bevinden, zover zijn we verwijderd van Krsna. Onze enige troost is het feit, dat Krsna sad-guru en Vaisnava’s naar deze wereld heeft gezonden. Ik realiseer me dit. Ik was een derderangs bogus persoon, maar mijn Gurudeva haalde me eruit en zette me in deze transcendente dienst.


De missie van Srimad-Bhagavatam, Sri Narada Rsi, Srila Sukadeva Gosvami, Sri Caitanya Mahaprabhu, onze guru-varga en vooral in de westerse landen, Srila Bhaktivedanta Svami Maharaja, die me de opdracht gaf om het ook te prediken.


Ik verzoek jullie allemaal om deze eeuwige waarheden te kennen en erin verankerd te zijn en deze missie van onze guru-parampara tevens aan anderen te prediken. Als je praktiseert maar niet predikt, ben je zelfzuchtig. Wees geen zwakkeling. Predik.


In Caitanya Caritamrta staat, “Sthane sthitah sruti-gatam tanu-van-manobhir – als je de saffrane kledij van de brahmacari of sannyasi draagt, ga dan niet trouwen en zorg ervoor, dat je niet valt. Als je grhastha bent, blijf dan grhastha, maar zodra je vijftig bent, probeer je uit het leven van de ghrastha te komen. Blijf niet jouw hele leven in de grhastha asrama hangen. Als je een grhastha kan zijn zoals Prahlada Maharaja of de Pandava’s, is het prima, maar dat is zeer zeldzaam.


Gaurapremanande


_________________________

[Eindnoot – “Dit is een citaat uit Srimad-Bhagavatam (11.2.37). Het is een insructie gegeven door Kavi Rsi, een van de negen heilige persoonlijkheden genaamd de Negen Yogendra’s. Toen Vasudeva, Krsna’s vader, in Dvaraka bij Devarsi Narada naar toegewijde dienst informeerde, werd gezegd, dat Koning Nimi, die koning was van Videha, voorheen van de Negen Yogendra’s insructies had gekregen. Toen Sri Narada Muni vertelde over bhagavata-dharma, toegewijde dienst, gaf hij aan, hoe een geconditioneerde ziel bevrijd kan worden door zich bezig te houden met liefdevolle, transcendente dienstverlening aan God” (Caitanya Caritamrta, Madhya Lila 20.119, Purport door Srila Prabhupada Bhaktivedanta Svami Maharaja).]CC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Rays of The Harmonist On-line, Jaargang 4, Speciale On-line uitgave "Sri Guru - More Intimate Than Our Atma"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "Sri Guru - intiemer dan onze atma"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF

Vorige <= Viraha-bhajana
Volgende => Wees aardig tegen koeien


TOP

title=""