Menu

Een verrassende definitie van de vedische cultuur

01 mei 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/
20-discourses-2001/65-a-surprise-definition-of-vedic-culture

Publicatie 20 april 2001, Laatst bijgewerkt 29 april 2022
Vedic Cultural Center, Vancouver, Canada, 20 april 2001
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Een verrassende definitie van de vedische cultuurSri Bhaktivedanta Narayana [Tweehonderd toegewijden hadden zich verzameld in het zeer grandioze Vedisch Cultureel Centrum in Vancouver. Nadat ze darsana hadden genomen van de grote Godsbeelden van Radha-Krsna, Sita-Rama, Siva-Parvati en Durga devi, gingen ze luisteren naar de lezing van Srila Narayana Maharaja, waarin hij iedereen bijstond om de respectievelijke posities van deze Godsbeelden te begrijpen in relatie tot zichzelf.]

Kirtanananda en zoveel anderen waren aanwezig bij Srila Svami Maharaja op de avond van zijn vertrek en daarom begrijp ik niet, waarom hij mij toen uitkoos. Hij zei tegen me, "Je moet me eigenhandig samadhi geven." Hij verzocht me die dag niet één keer maar verscheidene keren om zijn toegewijden te helpen. Hij zei, "Ik heb hier en daar vandaan zoveel apen bij elkaar gebracht." Ik wil dit eigenlijk niet zeggen, maar dit is hetgeen hij zei. Hij sprak niet in het Engels maar in Bengaals om het te verbergen. Had hij dat niet gedaan, dan hadden zijn leerlingen boos kunnen worden. Hij zei zoveel dingen in het Bengaals en andere zaken besprak hij in het Engels, zodat zijn leerlingen het konden verstaan. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei, "Jullie moeten luisteren naar Narayana Maharaja en hem voor altijd blijven volgen. Ik wil dat hij jullie helpt om goede toegewijden te worden." Ik heb zijn opdracht opgevolgd.

Hij heeft me zoveel dingen gezegd. Ik heb hem samadhi gegeven volgens de vedische regels en voorschriften. Mijn Gurudeva heeft me al die dingen geleerd. Ik leerde van hem om een huwelijk in te zegenen, sannyasa te geven, een vuuroffer voor de installatie van Godsbeelden (vigraha pratistha) uit te voeren en al die andere dingen.

Ik ben naar het Westen gekomen alleen om aan jullie Prabhupada gehoor te geven. Overal waar hij is geweest, is een heilig oord voor mij. Ik ga naar al die plaatsen toe om zijn lotusstof te nemen. Srila Svami Maharaja stuurt me hier naartoe en heeft me geïnspireerd om de wereld rond te reizen, waar zovelen me eren en naar me luisteren. Door zijn genade ben ik zo vaak de wereld rond geweest - van Oost naar West, van Noord naar Zuid. Dit is zijn genade. Ik ben een droog strootje zonder enige kwalificatie. Ik ben niets. De inspiratie van mijn siksa en diksa gurus is alles voor me. Hun genade is alles.

We zitten hier in Canada in dit Vedisch Cultureel Centrum. We zouden eigenlijk moeten weten, wat vedische cultuur is. We denken, dat we het weten, maar we hebben er eigenlijk alleen maar misverstanden over. Wat is Veda? Veda betekent kennis. Kennis van wat? Waar kwam deze wereld vandaan, wie zijn wij en wat is dit universum? Waarom worden we oud en gaan we dood? We willen niet oud worden, maar toch worden we oud. We willen niet dood gaan, maar toch zullen we sterven. We willen gelukkig zijn en desondanks zijn we ongelukkig. Waarom zijn we geboren. Iemand wil vanaf zijn geboorte niet blind of verlamd zijn en toch gebeurt het. Waarom wordt iemand in die familie geboren? Waarom wordt iemand geboren in de familie van de president van Amerika en iemand anders in de familie van een bedelaar? Iemand kan zestien jaar zitten studeren en er jaar na jaar niet in slagen om zijn examen te halen. Waarom heeft hij geen hersens? Sommigen zijn stom. Waarom?

Het boeddhisme en andere godsdiensten kunnen geen complete uitleg geven. De vedische cultuur, sanatana-dharma, beschikt echter wel over de kennis, die deze vragen compleet beantwoordt. Vedische cultuur betekent de kennis op al deze vragen: waarom worden we oud en wie heeft deze wereld geschapen? Wat komt er van ons terecht na de dood? Waarom is de ene zijn hele leven gelukkig en iemand anders heeft vanaf zijn geboorte te lijden? Veda heeft alles volkomen uitgelegd. Er blijft geen enkele vraag onbeantwoord. Alles wordt opgelost.

Wie heeft de vedas gesproken? Bhagavan Krsna Zelf. In de vedas komen geen fouten voor. Alles dat in de veda is gesproken, is tot in de hoogste mate correct. Voorheen bestond er slechts één Veda en dat was Atharva-veda. Vyasadeva realiseerde zich, dat de bevolking van Kali-yuga niet in staat zou zijn om de taal van deze Veda te begrijpen en heeft hem toen in vieren gedeeld: Rg-veda, Sama-veda, Yajur-veda en het resterende deel werd wederom Atharva-veda genoemd. Op deze manier zijn er vier vedas gekomen. Waarover handelen deze vedas?

De vier vedas werden opnieuw in twee categorieën verdeeld: Brahmana-veda en Upanisad-veda. De Brahmana-veda beschrijft de offers, die aardse verlangens kunnen vervullen, maar ook ieder hemels verlangen. Zelfs de wens om Brahmaloka te bereiken kon met een vuuroffer worden vervuld. Iemand zonder zonen kon met een vuuroffer veel zonen krijgen. Iemand die ziek was kon helemaal gezond worden. Iemand kon tien hoofden zoals Ravana krijgen. Iemand kon ook zoals Hiranyakasipu worden. Hiranyakasipu kon overdag en 's nachts niet worden gedood, niet in de lucht of op het land, niet binnenshuis of buitenshuis en in geen enkele maand van het jaar. Al deze zaken had hij gekregen door middel van de macht van het vuuroffer. Hierover gaat de Brahmana-veda.

Wie kan een dergelijk offer uitvoeren? Welke kwalificaties zijn vereist?

[(1) Degene, die de betreffende godheden (devatas) aanroept om bij het offer aanwezig te zijn door de mantras van Rg-veda te reciteren en daarmee het offer uitvoert, wordt hota genoemd.
(2) Degene, die de hymnen van Sama-veda in adoratie van de aangeroepen godheden hardop zingt, wordt udgata genoemd.
(3) De adharvyu mompelt het prozaïsche deel van de Yajur-veda en voert zijn specifieke plichten uit, rectificeert mogelijke fouten in de recitatie en heft diverse soorten discrepanties op, die kunnen voorkomen bij gedetaileerde uitvoeringen met betrekking tot yajna; hij heeft de functie van brahma. Hij is de hogepriester van yajna. Hij overziet de algehele voortgang van yajna en rectificeert vergissingen. Dus deze brahma wordt bovengeschikt geacht aan alle andere rtviks, priesters. Het is voor de brahma, die voor de supervisie van het gehele offer de algehele verantwoording op zich neemt, dan ook van het grootste belang te beschikken over complete kennis van alle drie de vedas (Rg, Sama, Yajur)" (True Conception of Guru-Tattva).]

Ze dienen allemaal gekwalificeerd te zijn door de regels en voorschriften van Brahmana-veda te kennen en te volgen. De wensen, die op deze wijze worden vervuld, zijn echter niet allemaal ten behoeve van aardse verlangens.

Upanisad-veda bestaat uit transcendente kennis en wordt ook Vedanta genoemd, de essentie en conclusie van alle vedische kennis. Wat is deze jagat? Wie is Brahma? Wie is de schepper? Wat gebeurt er met het levend wezen na de dood? De Upanisad bevat alle conclusies. Upanisad-veda heeft vele afdelingen, zoals Aranyaka enzovoort, voor mensen in het gezinsleven en voor degenen, die alles hebben opgegeven en naar het bos zijn vertrokken om zich de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Parabrahma, te herinneren.

In het land van Bharata (India) waren en zijn nog steeds mensen, die alle slokas van de Gita uit hun hoofd kennen. Vyasadeva hield alle mantras van de vedas in zijn hart en kon ze reciteren. Naarmate dit tijdperk vordert, zijn er echter geen ware brahmacaryas meer over - ze worden allemaal wellustig. Er is geen goed voedsel, geen goede lucht en geen goed water. Tegenwoordig moet je in diverse delen van de wereld mineraalwater in flessen kopen. Er zijn praktisch geen onbesmette groenten of andere voedingsmiddelen meer in deze wereld en dit is een groot probleem.

Voor degenen in dit tijdperk, die minder intelligent zijn, heeft Srila Vyasadeva een handig boek geschreven genaamd Vedanta-sutra, Upanisad-sutra of Brahma-sutra. Daarin heeft Vyasadeva alle lessen van de vedas en upanisaden met elkaar in overeenstemming gebracht en de essentie ervan in 550 sutras samengebracht.

Soms lijken de vedas en upanisaden erop te wijzen, dat Brahma nirakara is, "brahma-nirvisesa-nirakara". Avyakta anadi - zonder gedaante en kwaliteiten. De authentieke leer van de veda is, dat Bhagavan een gedaante heeft, maar de mensen van tegenwoordig geloven dat niet meer. Vyasadeva heeft alles in overeenstemming gebracht. Moderne mensen geloven niet in Krsna, maar wel in impersonalisme. Ik zie nu vooral, dat overal in de wereld zoveel door boeddhisten wordt gepredikt, maar ze erkennen de gedaante van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods niet. Of ze erkennen niet, dat Brahma een gedaante heeft, of ze zeggen het niet.

We zien, dat ook christenen de gedaante van God niet op de juiste wijze aanvaarden, hoewel het staat geschreven in het eerste hoofdstuk van de Bijbel, dat God de mens schiep naar Zijn eigen gelijkenis. Deze uitspraak uit hun eigen geschrift kunnen ze niet ontkennen. Waarom geven ze niet toe, dat God een gedaante heeft? Als Hij Vader is en Jezus is Zijn zoon en als Zijn zoon een gedaante heeft, moet de Vader ook een of andere gedaante hebben. Dit kunnen ze zeker niet ontkennen. Ze zijn dus niet op de hoogte van de diepere filosofie in de Bijbel.

Ook moslims geven niet toe, dat God een gedaante heeft. Dit ontkennen zij ook, maar in hun Koran staat geschreven, dat God de mens naar Zijn beeltenis heeft geschapen. Dus dit kan ook niet worden ontkend. De boeddhisten hebben in God geen enkel vertrouwen. Waarom zijn er dan zoveel murtis van Buddha? Ik heb standbeelden van Buddha gezien, die meer dan acht meter hoog waren. Waarom staan overal in de wereld zoveel beelden van Buddha? Waarom doen ze dit? Waar komt die gedaante vandaan? Ze kunnen deze waarheden niet op één lijn krijgen.

We moeten erop vertrouwen, dat God een gedaante heeft. De eerste instructie in de Veda is, dat God een gedaante heeft - Bhagavan heeft gestalte. Hij heeft zoveel attributen en kwaliteiten. Hij is zo machtig. Hij kan lakhs en lakhs universa in één seconde scheppen. En daarna kan Hij ze in één seconde vernietigen. Hij kan een droog strootje meester van de wereld maken en hij kan een wereldmeester in een strootje veranderen. Het woord 'onmogelijk' komt bij Hem niet voor. Hij kan alles - Hij is G-O-D: G-Generator (voortbrenger), O-Operator (bestuurder), D-Destroyer (vernietiger). Daar zijn zoveel kwaliteiten - daar zijn alle eigenschappen.

De vedische cultuur dringt erop aan, dat je jouw guru alle eer geeft, dat je groot respect koestert voor jouw vedische cultuur en dat je jouw verdorven manier van doen opgeeft. Iemand kan vragen, "Waarom vereren jullie zoveel halfgoden en goden, zoals Ramacandra, Varahadeva, Nrsimha, Siva, Sankara, Ganesa, Kali en Durga?" We hebben eigenlijk maar één God. Maar waar een koning is, moet een koningin zijn. Als je koning bent, moet er een koninkrijk zijn met allerlei gezagdragers en generaals. Op dezelfde manier heeft Krsna, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, een meervoud aan energievormen en gedeputeerde dienaren aangesteld.

Nadat Vyasadeva de Vedanta-sutra had samengesteld, zag hij, dat niemand in staat zou zijn om het te begrijpen en te harmoniseren en daartoe heeft hij bhasya, commentaar, geschreven. Wat is die bhasya? Srimad-Bhagavatam vormt het complete commentaar op Vedanta-sutra. Alles uit de vedas, upanisaden, Aranya enzovoort heeft hij in Vedanta-sutra neergelegd. Daarna heeft hij het wederom uitgelegd, eerst in de Gita en daarna in Srimad-Bhagavatam. De essentie van alle upanisaden werd door Sri Krsna in de Bhagavad-gita gegeven. En de essentie van alle vedas, van alle vedische literatuur, is Srimad-Bhagavatam.

nigama-kalpa-taror galitam phalam
    suka-mukhad amrta-drava-samyutam
pibata bhagavatam rasam alayam
    muhur aho rasika bhuvi bhavukah

["O deskundige en bedachtzame mensen, proef Srimad-Bhagavatam, de rijpe vrucht van de wensboom der vedische literatuur. Deze vloeide voort van de lippen van Sri Sukadeva Gosvami, waardoor deze vrucht zelfs nog smakelijker is geworden, ofschoon zijn ambrozijnen nectar reeds voor een ieder smaakvol was, inclusief bevrijde zielen" (Srimad-Bhagavatam 1.1.3)]

Boeddhisten zeggen, dat deze wereld onecht is, maar hij is niet onecht. We kunnen zien, dat Rama hier naartoe is gekomen en dat Krsna en Sankara ook naar deze wereld zijn gekomen. Hoe kan die wereld onecht zijn? Het is nooit onecht. Je bent niet dit fysieke lichaam. Het is verkeerd om te denken, dat dit fysieke lichaam jezelf is of dat het jouw spirituele lichaam is - dat is verkeerd. Het idee dat dit fysieke lichaam jezelf is, is helemaal verkeerd. Mijn verwanten - dit is mijn vader, dit is mijn moeder - zijn allemaal onecht. Op zekere dag sterven ze en gaan ze naar het crematorium.

In een bepaalde tijd waren we heel mooi. Toen we ongeveer zestien jaar waren, waren we erg mooi. Maar hoe gaat dat ontzettend mooie tienermeisje een gesprek voeren, wanneer ze geen tanden meer in haar mond heeft? Wat komt er terecht van jouw prachtige haar, wanneer het grijs is geworden?

Op het moment, dat je dood gaat, kun je niets uit deze wereld meenemen. Als je jezelf identificeert met het lichaam, ben je evenals een hond. Dit zijn niet mijn woorden. Veda zegt deze dingen. Dharmena hinah pasubhih samanah. Als ze dit menselijke lichaam hebben en ze krijgen de kans om zich iets te realiseren, weten ze niet, wie de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is. Wie ben ik?

Vyasa heeft de Veda verdeeld. Hij heeft Brahma-sutra gemaakt, hij schreef Mahabharata en hij stelde 54 Purana's samen. Hij schreef zoveel dingen en hij was volmaakt. Toch was hij niet tevreden, "Het is niet perfect. Waarom maak ik me zorgen? Waarom ben ik er niet blij mee?"

In de tussentijd kwam zijn transcendente guru, Narada, naar hem toe en zei tegen hem, "Oh, je ziet er bedroefd uit. Waarom ben je bedroefd? Iedere dokter kan zeggen, wat je mankeert. "Je hebt Vedanta-sutra geschreven, Mahabharata en alle Purana's. Je hebt alles opgeschreven, maar heb je ook de zoete glorie en het spel van Krsna beschreven? Heb je opgeschreven, dat de Allerhoogste Heer de zoon van Yasoda en Nanda is geworden? Heb je opgeschreven, dat Hij de dienstmeid van de gopis is?"

"Oh, hoe kan ik dit opschrijven? Ik kan dit niet beschrijven. Ik heb geen realisatie en geen vermogen om dit zo op te schrijven."

Krsna kan de schoenen van Nanda Baba op Zijn hoofd zetten. Dan komt Hij dansend bij Zijn vader en zegt, "O vader, hier zijn jouw houten sandalen." Dit is vedik sanscrti - liefde en genegenheid. God is liefde en liefde is God en dit wordt alleen in Srimad-Bhagavatam aangetoond - nergens anders. Dit is de vedische cultuur, dat Krsna de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is. Ete camsa kala pumsah. Ofschoon Hij God is, is Hij een baby, die de melk van Zijn moeder drinkt. Zijn moeder geeft Hem standjes, "Oh, ik wil mijn melk niet aan Jou geven. Je bent een ontzettend stoute jongen."

Wie kan dit zeggen? Kan Brahma dit zeggen? Kan een gerealiseerde ziel dit zeggen? Niemand kan dit zeggen. Kan Vyasa dit zeggen? Zelfs Valmiki en Vasista kunnen dit niet zeggen. Alleen de gopis en Krsna's vrienden kunnen dat zeggen. Ze kunnen de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods verslaan en Krsna is dan heel blij te worden verslagen. Dit is de Indiase cultuur, de vedische cultuur - die eigenschap van liefde en genegenheid.

Vyasa was in staat om al deze zaken in Srimad-Bhagavatam te beschrijven. Hoe kon hij dat? Hij nam zijn toevlucht tot Narada Rsi. Narada zei tegen hem, "Neem jouw toevlucht tot bhakti." Eerst zei Vyasa, "Ik kan niets doen. Ik kan niets realiseren."

sarva-dharman parityajya / mam ekam saranam vraja
aham tvam sarva-papebhyo / moksayisyami ma sucah

["Laat alle vormen van religie achterwege en geef je eenvoudig over aan Mij. Ik zal jou vrijwaren van alle zondige reacties. Vrees niet" (Bhagavad-gita 18.66).]

Mam eka eva. Wie zegt dit? Krsna. Niet één keer, maar diverse keren in de Gita. Hij heeft dit zo gezegd.

daivi hy esa guna-mayi / mama maya duratyaya
mam eva ye prapadyante / mayam etam taranti te

["Deze goddelijke energie van Mij, die bestaat uit de drie geaardheden van de materiële natuur, is moeilijk te overwinnen. Maar degenen, die zich aan Mij hebben overgegeven, kunnen haar gemakkelijk oversteken" (Bhagavad-gita 7.14).]

Rama, Nrsingha, Kalki en Vamana zijn geen afzonderlijke goden. Krsna is de enige God. Hij manifesteert Zich soms als Rama, soms als Hijzelf, Krsna, en soms als anderen. Er bestaan geen uiteenlopende, supreme Goden. De ene supreme God is Krsna.

Wie is Sankara? Wie is Hanuman, Durga en Kali? Moslims en westerlingen zeggen wel eens, "Jullie, Hindoe's, vereren zoveel goden en godinnen." Maar we kunnen anderen nooit als God vereren. De enige God is Krsna.

Sankara dient te worden gevolgd als guru; Parvati als guru en Hanuman als guru. In dienst van Rama kwam slechts een heel klein aapje door de lucht uit India vliegen, ging Lanka in en legde in één ogenblik de hele stad in de as. Hoe kan dat? Sankara was Hanuman geworden. Er staan zoveel voorbeelden in sastra, die aantonen, dat Sankara de ondergeschikte dienaar van Krsna is. Bhasmasura wilde Sankara verbranden. Hij had van hem een godsgeschenk gekregen, maar Krsna moest hem redden, anders zou Sankara groot gevaar hebben gelopen.

De vedische cultuur schrijft voor, dat je jouw moeder en vader moet eren. Eer de guru. Dit is onze plicht. Spreek de waarheid. Wees geweldloos. Dit zijn doodgewone zaken. Indien echter jouw moeder en vader gekeerd zijn tegen God, moet je hen verlaten. De moeder van Bharata was Kaikeyi. Toen Ramachandra onder invloed van Kaikeyi voor veertien jaar naar het oerwoud werd verbannen, zei Bharata tegen haar, "Onze relatie is nu verbroken. Vanaf nu mag je me niet meer jouw zoon noemen en ik erken jou niet langer als moeder." Bharata was een hoge klasse toegewijde en hij verliet zijn moeder. De echtgenoot en de familie van Mirabai verzetten zich tegen haar bhakti. Ze schreef Tulasidasa om advies te vragen en hij schreef terug, dat ze hen onmiddellijk moest verlaten. Zelfs Bali Maharaja wees zijn guru Sukracarya af, omdat hij het er niet mee eens was om Vamanadeva iets te geven. We zien, dat alle gopis hun echtgenoot hebben verlaten. Waarom? Dit is ons dharma. Dit is de vedische cultuur.

Etavan eva loke 'smin. Wie is de Allerhoogste Godheid? Krsna Zelf. Rama Zelf. In dit ijzeren tijdperk van Kali is de enige kirtana, Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna / Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Dit is de vedische cultuur, vooral in dit tijdperk.

Je kunt jouw geest geen moment concentreren. Het is zeer moeilijk. Je hebt geen tijd om te vereren. Je wordt van de ochtend tot de avond in beslag genomen. Wanneer denk je arcana te doen? Je kunt geen arcana doen. Je kunt echter wel de naam chanten, zelfs al zit je in de auto Hare Krsna, ook al loop je rond Hare Krsna, overdag Hare Krsna en 's nachts Hare Krsna.

Je zingt, "Govinda Damodara Madhaveti" bij alles dat je doet. Waarom zou je niet chanten, wanneer je auto rijdt? Je gebruikt het stuur om de tel bij te houden en je zingt, "Govinda Damodara Madhaveti". Als je in een goed park wandelt, kun je jouw mala pakken en chanten, "Govinda Damodara Madhaveti". Als jouw zoon huilt, moet je hem niet zeggen, dat hij moet gaan slapen. Zeg tegen hem, dat hij "Govinda Damodara Madhaveti" moet zingen. Bij de geboorte van jouw zonen en dochters moet je chanten, "Govinda Damodara Madhaveti". Zelfs bij de dood van jouw vader, moeder, vrouw of van andere verwanten, kun je hen tegen jouw schouder leggen en zeggen "Govinda Damodara Madhaveti". Je kunt met iemand kibbelen en chanten. Je moet chanten, terwijl je aan het kibbelen bent, "Govinda Damodara Madhaveti" - en wees voor altijd, eeuwig gelukkig.

Dit is de kern van de vedische cultuur. Als deze cultuur er niet is, betekent het, dat er geen vedische cultuur is. Probeer voor iedereen liefde en genegenheid op te brengen, zelfs voor een mier. Als je jezelf wilt realiseren, als je de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods wilt realiseren, als je deze maya en dit hele universum wilt realiseren - wat moet je dan doen? Chant "Govinda Damodara Madhaveti".CC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India:Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "A Surprise Definition Of Vedic Culture"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "Een verrassende definitie van de Vedisch cultuur"
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Conversaties in Mathura
Volgende => Een radio-interview

TOP

title=""