Menu

De voldoening van Krsna

30 mei 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Bhakti Lezingen

www.purebhakti.com/teachers/bhakti-discourses/18-discourses-1990s/
1532-the-satisfaction-of-krsna

Publicatie 11 mei 1996, Laatst bijgewerkt 25 mei 2022
Beneden-Leeuwen, Nederland, 11 mei 1996
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

De voldoening van KrsnaSri Bhaktivedanta Narayana [Srila Gurudeva:] Ik heb eerder uitgelegd, dat we Krsna niet altijd moeten herinneren als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Wat is het probleem hiervan? Wat is het probleem, als we aan Krsna denken als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods met ontelbaar veel attributen, rijkdom en vermogens - wat is het probleem? In Sri Caitanya Caritamrta wordt gezegd, yaha hoite krsnera lage sudhrda mana, siddhanta boliya cite na koro alasa. We moeten de verschillende soorten tattva kennen: krsna-tattva, bhakti-tattva, jiva-tattva, maya-tattva, sadhana-tattva, prema-tattva, Caitanya Mahaprabhu tattva-Gaura tattva, Nityananda-tattva en guru-tattva. We moeten al die tattvas kennen anders kunnen we het gebied van toewijding niet binnengaan. Door al deze tattvas te kennen, wordt jouw vertrouwen in Krsna veel sterker. Anders wordt jouw vertrouwen zwak.

Praktiseer sadhana door Krsna als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods te erkennen. Maar waarom wordt in Caitanya-caritamrta en in Srimad-Bhagavatam gezegd Krsna te vergeten als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en eenvoudig naar Zijn spel en vermaak te luisteren? Ga niet proberen om al die tattvas afzonderlijk te kennen. Alle tattvas worden gekend door over het spel en vermaak van Krsna te horen en ze te verheerlijken. Maar wat is het probleem, als je informeert, predikt en discussieert over Krsna als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die over zoveel vermogens en rijkdom beschikt? Krsna heeft vooral zes vermogens. Welke zijn dat?

[Toegewijde:] Ik probeer uw vraag te begrijpen: wat is het probleem om over Krsna als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods te prediken?

[Srila Gurudeva:] Niet prediken. Eerst, wat zijn de zes vermogens van Krsna?

[Toegewijde:] Schoonheid, rijkdom, roem, verzaking, kracht en kennis.

[Srila Gurudeva:] Ken je de sloka?

[Navina prabhu:] Aisvaryasya samagrasya...

[Srila Gurudeva:] Wat is aisvarya? Dat is rijkdom. Wat is Virya?

[Toegewijden:] Kracht.

[Srila Gurudeva:] Wat is Yasha?

[Toegewijden:] Roem.

[Srila Gurudeva:] Wat is Sri?

[Navina prabhu:] Schoonheid.

[Srila Gurudeva:] Wat zijn Jnana en Vairagya?

[Navina prabhu:] Kennis en verzaking.

[Srila Gurudeva:] Wat is Vijnana?

[Navina prabhu:] Verzaking.

[Srila Gurudeva:] Er zijn zes vermogens en die worden ten volle door Krsna belichaamd. Maar door welke gedaante van Krsna? Vrajendra-nandana Krsna, Radhakantha Krsna. Hier wordt ook niet naar Dvarakadisa Krsna verwezen. Completer dan Dvarakadisa is Mathuresa Krsna en de meest complete gedaante van Krsna is Vrajendra-nandana Syamasundara. Hij is compleet in Dvaraka, completer in Mathura en volkomen compleet in Vrndavana. Dus de vraag was, wat is het probleem om te refereren aan Krsna als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en als de belichaming van de zes soorten vermogen?

[Toegewijde:] Ik probeer de juiste woorden te vinden.

[Srila Gurudeva:] Oh ja, ik hoor nog van jou...

[Toegewijde:] We willen een relatie met Krsna ontwikkelen zonder Zijn aisvarya te kennen.

[Srila Gurudeva:] Wil iemand er nog iets aan toevoegen?

[Toegewijde:] Mijn Guru Maharaja zou zeggen, "Als je de Poolster wil zien, kun je alleen duisternis waarnemen. De zon belemmert het zicht en zo is jnana ook een belemmering.

[Srila Gurudeva:] Dat is juist, maar ik wil dat je meer uitlegt. Wat is het nadeel en wat is het voordeel om Krsna als Allerhoogste Persoonlijkheid Gods te beschouwen? Als je het niet begrijpt, vraag je het nog een keer. Je dient al deze tattvas te kennen.

[Toegewijde:] In het vierde hoofdstuk van Adi-lila legt Srila Krsna dasa Kaviraja Gosvami het doel van de komst van Mahaprabhu uit. Daar onthult hij Krsna's innerlijke gedachten en Krsna zegt, dat de wereld Hem eert met een gevoel van ontzag en eerbied, volgens vidhi. Dus Krsna zegt, "Liefde verzwakt door vidhi kan Me niet beheersen." Dus iemand, die op excessieve wijze de kennis van Krsna's vermogens en verhevenheid cultiveert, is door middel van dat proces niet in staat Krsna te beheersen.

[Srila Gurudeva:] Pundarika, sta op en leg het uit.

[Pundarika prabhu:] Mag Navina prabhu het uitleggen?

[Srila Gurudeva:] Ik ken Navina niet, jij moet het zelf uitleggen.

[Pundarika prabhu:] We kunnen Krsna niet beheersen, als we op de hoogte zijn met de vermogens van Krsna, want Hij is oneindig groot en wij zijn oneindig klein. We vereren Hem altijd met een gevoel van eerbied en ontzag. Als we Hem willen beheersen, zoals de gopis en de Vrajavasi's, kunnen we niet het idee hebben, dat Krsna de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is.

[Srila Gurudeva:] Wat heeft het dan voor zin om alle tattvas te kennen? Waarom wordt dat gezegd? Vrinda, jij moet het zeggen.

[Vrinda didi:] [onduidelijk]

[Srila Gurudeva:] Eerst moeten we al deze principes kennen. We kunnen het gebied van krsna-bhakti niet binnengaan, als we deze principes niet kennen. We moeten naar een bonafide guru luisteren. Dasa-mula Tattva, de tien fundamentele waarheden, is een heel krachtig medicijn tegen alle aandoeningen. Deze Dasa-mula Tattva is een zeer krachtig panacea [wondermiddel] voor degene, die zich uit deze wereld wil verheffen naar de wereld van de Absolute Waarheid. We moeten dit medicijn nemen, waarmee allerlei ziekten verdwijnen. De ziekten verdwijnen niet, als we deze medicatie niet gebruiken. In deze Dasa-mula Tattva zijn alle vormen van pramana (bewijsvoering) belichaamd. Wat is de basis van alle bewijzen, of het belangrijkste, primaire bewijs?

Dat zijn de Veda's. Maar de Veda's zijn tri-gunatmakam - ze bevatten sattva-guna (de geaardheid goedheid), rajo-guna (de geaardheid hartstocht) en tamo-guna (de geaardheid onwetendheid). Je zal de Veda's moeten karnen, zodat nirguna (de geaardheid transcendentie) verschijnt. Gopala-tapani Upanisad is een dergelijke agama. Krsna is Hari - dit is de basis van alle waarheden. Srimad-Bhagavatam is de meest vooraanstaande prameya voor paramartische pramana (spirituele bewijsvoering). Als alle Veda's de ene waarheid verklaren en Srimad-Bhagavatam verklaart een andere, zullen we Srimad-Bhagavatam de voorkeur moeten geven. Deze is een amala purana.

Er staat ergens geschreven, dat Sridhama een vloek uitsprak over Srimati Radhika en dat Srimati Radhika hem op zijn beurt vervloekte. Dit staat echter niet in Srimad-Bhagavatam, dus dit gegeven zal je moeten afwijzen. Je kunt dit niet als paramarthisch bewijs beschouwen. Srimad-Bhagavatam en alle pramanas vertellen ons, dat Krsna is Hari. Krsna is de eigenaar van alle vermogens en Hij is de oceaan van rasa. Alle jivas zijn afkomstig van Krsna. Acintya bheda-abheda tattva - er bestaat gelijktijdig verschil en niet-verschil tussen Krsna en Zijn vermogen. De jivas zijn Zijn vermogen. Alles is een manifestatie van Zijn vermogen. In sommige gevallen is er verschil tussen Krsna en de jivas, en in andere gevallen is er geen verschil. Deze eenheid en verscheidenheid wordt acintya - onbevattelijk genoemd. Deze waarheid kunnen we met behulp van onze aardse intelligentie niet realiseren. Deze tattva kennen we uit de Veda's, de Purana's en Srimad-Bhagavatam.

Jivas bestaan in twee soorten - geconditioneerde zielen en bevrijde zielen. De bevrijde zielen zijn nooit in deze wereld geweest. Ze zijn altijd bevrijd geweest en zijn nooit geconditioneerd geweest. Sommigen van hen zijn in Goloka Vrndavana, sommigen in Dvaraka. Sommige geconditioneerde zielen zijn in Vaikuntha, waar ze Rama, Vaikunthanatha, Narasimha, Vamana en andere expansies van Krsna dienst verlenen. Sommige bevrijde zielen zijn de kaya-vyuha van Baladeva Prabhu en zijn dus geen jiva-tattva. De sakhas, zoals Sridhama, Sudhama, Subala, Lavanga, Madhumangala, Arjuna en Krsna's vader, Nanda Maharaja, zijn eveneens geen jiva-tattva. Zij zijn voortgekomen uit Baladeva Prabhu en Baladeva Prabhu heeft Zichzelf gemanifesteerd als deze vrienden van Krsna.

Sommige zielen, die Srimati Radhika en Krsna in Vraja dienen, zijn wel jivas, sommige zielen zijn de kaya-vyuha van Baladeva Prabhu en andere zielen zijn Srimati Radhika Zelf. De gopis zijn geen jiva-tattva, zij zijn de kaya-vyuha (manifestatie) van Srimati Radhika, terwijl sommige vrienden, zoals Sridhama en Subala de kaya-vyuha van Baladeva Prabhu zijn.

De jivas, die tot jiva-tattva behoren, dienen Krsna in allerlei gedaanten onder leiding van deze eeuwige metgezellen van Krsna. Deze jivas zijn geen sadhana-siddhas, ze hebben niet hun perfectie bereikt door middel van toegewijde praktijken. Ofschoon ze tot de categorie jiva-tattva behoren, weten ze niet, wat de materiŽle wereld is, wat maya is en wat zintuiglijke lustbevrediging is. Ze hebben Krsna altijd gediend. Ze zijn nooit in deze wereld geweest en zullen er ook nooit naartoe gaan. Ook al zouden ze naar deze wereld komen, doen ze dat onder leiding van Krsna. Ze kunnen komen in opdracht van Krsna en spelen dan een rol in het spel van Krsna. Ze zullen nooit als geconditioneerde zielen naar deze wereld komen, nooit en nooit.

Baladeva Prabhu is Mula-Sankarsana en Zijn expansie is Maha-Sankarsana, de presiderende Godheid van Vaikuntha. Veel jivas vinden hun oorsprong in Hem. Deze jivas zijn nooit in deze wereld geweest. Ze zijn allemaal bevrijd. Er kunnen enkele sadhana-siddha jivas aanwezig zijn, maar ze zullen nooit vanuit het eeuwige gebied van Vaikunthaloka naar deze wereld terugkeren. Ze worden nooit meer afgedekt door maya om geconditioneerde zielen te worden. Ze kunnen wel naar deze wereld komen met Yogamaya en Krsna dienen.

Er zijn een aantal zielen, die zijn gemanifesteerd uit Karanodakasayi Visnu. Deze zielen bestaan in twee soorten - geconditioneerd en bevrijd. De bevrijde ziel gaat naar het eeuwige gebied, terwijl de geconditioneerde ziel het sterfelijke gebied binnengaat. Van deze ontelbaar veel geconditioneerde zielen zal de ziel, die uitermate fortuinlijk is, een bonafide guru en Vaisnava sanga (associatie) aanvaarden. Krachtens deze associatie gaat een geconditioneerde ziel geleidelijk zijn bhakti ontwikkelen en kan een bevrijde ziel worden. Zij komen nooit meer naar de materiŽle wereld terug. Ze komen nooit meer terug. Als ze wel terugkomen, bestaat de kans dat eeuwig bevrijde zielen, die daar wonen, ook door maya worden bedekt en de materiŽle wereld binnengaan.

yad gatva na nivartante / tad dhama paramam mama

Bhagavad-gita (15.6)

[Degenen, die deze allerhoogste woonplaats van Mij bereiken, keren nimmer meer terug naar deze materiŽle wereld.]

De relatie tussen Krsna en de jivas is gebaseerd op acintya bheda-abheda tattva (gelijktijdige onbevattelijke eenheid en verschil). De zielen, die in deze materiŽle wereld zijn gevallen, dienen bhakti te aanvaarden. Zonder bhakti kunnen ze niet worden bevrijd en kunnen ze Krsna in Goloka Vrndavana niet dienen. Onze abhideya (praktijk) of sadhana is bhakti. Door geleidelijke betrokkenheid bij bhakti wordt bhava-bhakti bereikt. Snel daarna gaat zich prayojana, de vrucht van bhakti, manifesteren. De vrucht van sadhana-bhakti is bhava-bhakti. En de vrucht van bhava-bhakti is prema-bhakti. Dus prema is onze prayojana (hoogste doel). Wat moet ons doel zijn, wanneer we bhakti beoefenen?

[Toegewijde:] Bhava.

[Srila Gurudeva:] Prema. Maar je zal prema krijgen door het stadium van bhava-bhakti te passeren. Prema moet ons hoogste doel zijn.

Niet alleen prema - vraja prema.

Niet alleen vraja-prema - gopi prema.

Niet alleen gopi-prema - kamatmika-tad-tad bhava icchamayi - de gemoedsgesteldheid van de manjaris. Als een toegewijde zich niet bezighoudt met het cultiveren van deze stemmingen, is hij niet echt een toegewijde. Dus we moeten al deze gradaties van devotie kennen. Maar wanneer we bhava-bhakti bereiken door vooral raganuga-bhakti te volgen, moeten we al deze dingen vergeten. We beoefenen, "Sa-re-ga-ma-pa-di-ni-sa" [Indiase toonladder]. En dan zingen we in hetzelfde metrum [kadans] in een verzwakte toonaard. Op deze manier beoefenen we het zingen. Zonder te zingen kunnen we niet praktiseren. Wanneer we in onze boefeningen rijp zijn geworden, kunnen we ieder lied zingen. Dan hebben we alles geleerd. We kunnen allerlei metrums en liederen zingen zonder in het liedboek te hoeven kijken. Op het moment, dat we zingen, vergeten we de bewegingen van de vingers en zingen we gewoon.

[Srila Gurudeva laat de toegewijden de Hare Krsna maha-mantra zingen.]

Wanneer we zingen, vergeten we het harmonium en de positie van de vingers. Zonder te letten op de vingers kunnen we melodieus zingen. Op dezelfde manier is Krsna de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, maar zodra we het stadium van bhava-bhakti bereiken, dan...

[Toegewijde:] Vergeten.

[Srila Gurudeva:] Niet vergeten, de bhava maakt, dat je het vergeet. Snappen jullie, wat ik zeg?

[Toegewijde:] U spreekt perfect, Maharaja.

[Srila Gurudeva:] Er is hier geen tegenstrijdigheid. We moeten alle tattvas kennen en ze in het stadium van bhava-bhakti weer vergeten. Beschouw Krsna in het ontluikende stadium als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, maar in het bloeiende stadium van devotie moet je vergeten, dat Krsna de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is. Je hebt de eerste klas en de post-doctorale opleiding.

Deze zijn geen afzonderlijke gedachtengangen. Svamiji heeft tegen jullie gezegd, "Jullie moeten weten wie Krsna is. Hij is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods." Maar ik zeg tegen jullie om dit te vergeten.

Er zijn toegewijden, die van mening zijn, "Wij zijn de monarchen over alles en iederen. Maharaja mag niet op deze manier spreken, want dit is niet volgens de lijn van Svamiji."

Tegen hen zeg ik, "Maar dit is in feite de lijn waarin Svamiji sprak. Hij heeft iedereen in de toevlucht van zijn lijn willen brengen. Er bestaat niet het minste verschil tussen zijn woorden en de mijne."

Ik wilde spreken over Sri Raya Ramananda Samvad. Jullie moeten alle tattvas (filosofische conclusies) kennen. Ik ga iedereen ondervragen over de tien principes van bhakti - Dasa-mula Tattva (9 punten).

Jullie moeten deze woorden opschrijven. Dasa-mula Tattva wordt beschreven en uitgelegd in Jaiva-dharma. Vooral Srila Bhaktivinoda Thakura heeft deze onschatbare devotionele conclusies gemanifesteerd voor de verheffing van geconditioneerde zielen in deze wereld. Dit devotionele meesterwerk - Jaiva-dharma - dienen we te eren en te dienen. Ik ga iedereen ondervragen over de tien principes, die Srila Bhativinoda Thakura heeft vastgesteld en uitgewerkt in Jaiva-dharma. Deze principes staan in een ongemanifesteerde vorm in Sri Caitanya-caritamrta, in de boeken van Srila Rupa Gosvami, Srila Jiva Gosvami en in de lessen van Sri Caitanya Mahaprabhu. Srila Bhaktivinoda Thakura heeft ze ten behoeve van ons welzijn gemanifesteerd. Deze tien principes zijn ook neergelegd in de Bhagavad-gita, Srimad-Bhagavatam en in de Veda's. Ze staan in alle geschriften. We dienen al deze principes te kennen. Morgen ga ik iedereen over deze tien principes ondervragen.

Als de toegewijde deze tien principes herinnert en realiseert, gaat jnane prayasam udapasya zich in het stadium van bhava manifesteren. Dit zal zich niet manifesteren in het stadium van sadhana-bhakti. In sadhana-bhakti moeten we al deze principes kennen.

Visrambena gurau seva (intieme dienstverlening aan guru), op wie is dat van toepassing? Het is van toepassing op degenen, die gevorderd zijn en degenen, die zijn geÔnitieerd. Misschien heb ik geen diksa (initiatie) genomen. Ik ben uiterlijk ingewijd, maar ik weet niet, of ik in diksa gevestigd ben. Ik weet niet, of alle leden van de bijeenkomst diksa hebben genomen of niet. Ik denk, dat de meesten van jullie diksa hebben genomen. Wie hebben diksa genomen?

[Toegewijden steken hun hand op.]

Wanneer zijn we in diksa gevestigd? Wat is diksa? 'Di' staat voor divya jnana, sambhanda-jnana, krsna-tattva jnana, bhakti-tattva jnana en maya-tattva jnana. Het tweede deel van het woord diksa is 'ksa', dat staat voor de eliminatie van alle ongewenste, onverenigbare elementen, die obstakels vormen in sadhana-bhajana, zoals overtredingen en anarthas. Het hart wordt gereinigd van alle ongewenste neigingen. Dan wordt de ware vrucht van diksa geboren. Als student in het voorbereidend onderwijs van diksa, heb je jouw naam opgeschreven, toen je werd geÔnitieerd. De ware, innerlijke diksa heeft nog niet plaats gehad. Diksa heeft plaats in de ware zin van het woord, wanneer je alle tattvas hebt gerealiseerd en als gevolg daarvan alle kwaadaardige subtiliteiten, zoals overtredingen hebt geŽlimineerd. In dat gerealiseerde stadium weet je de antwoorden op de vragen, zoals - wie is Krsna? Wat is bhakti? Wie is Srimati Radhika? Wat is maha-bhava? Je kunt de antwoorden op die vragen wel weten, maar dan ben je nog niet gerealiseerd. Als je wel bent gerealiseerd, bevind je je in het stadium van prema-bhakti en ben je niet langer aan een materieel lichaam gebonden - dan heb je jouw oorspronkelijke, spirituele lichaam gerealiseerd. In het stadium van sadhana moet je op zijn minst in een notendop een idee hebben van deze tattvas.

jnane prayasam udapasya namanta eva
    jivanti san-mukharitam bhavadiya-vartam
sthane sthitah sruti-gatam tanu-van-manobhir
    ye prayaso 'jita jito 'py asi tais tri-lokyam

Srimad-Bhagavatam (10.14.3)

[Degenen, die de methode van speculatieve kennis verwerpen en met hun lichaam, woord en verstand alle respect betuigen aan de beschrijvingen van Uw persoonlijkheid en activiteiten, die hun leven wijden aan deze vertellingen, die door U en Uw zuivere toegewijden worden gevibreerd, zelfs terwijl ze in hun gevestigde sociale positie gesitueerd blijven, overwinnen Uw Heerschap, ofschoon U anders door niemand in de drie werelden kunt worden overwonnen.]

Als we weten, dat Krsna de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods Zelf is, de eigenaar van ontelbaar veel vermogens en de bron van de hele spirituele en materiŽle schepping, als je in dit begrip geworteld bent - kun je geen prema hebben. Dan kun je alleen santa-prema (liefde voor Krsna koesteren vanuit een neutraal standpunt) of dasya-prema (liefde voor Krsna als Zijn dienaar). Dan ben je niet gekwalificeerd om Vraja binnen te gaan en Krsna te dienen. Zodra je het stadium van bhava avastha binnengaat, zal je geleidelijk moeten vergeten, dat Krsna de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is. Als je nog steeds het gevoel hebt van Krsna als Godheid, ben je niet in staat om jouw hart in dat van Krsna te houden. Dan staat er een muur van maryada (eerbied en ontzag), die Krsna van jou afscheidt. In het stadium van sadhana moet je de etiquetten van maryada wel eerbiedigen, maar jouw seva wordt visrambha (intiem), wanneer je het stadium van volwaardige liefde en toewijding bereikt.

Anders kan ongerijpte visramba leiden tot een geval, waarin een guru tegen zijn leerling zegt, "Wil je me een glas water brengen."

De dwalende leerling zegt dan, "Oh, je moet mij juist water brengen, want we zijn vrienden."

Dit moet je dus niet doen. In sadhana speelt maryada een centrale rol. Zodra je al deze gradaties van zuivere toewijding hebt gerealiseerd, verdwijnt maryada en ga je Krsna dienen als een boezemvriend. Wat is visrambha seva (dienstverlening verzadigd van intimiteit)? Wanneer een guru van zijn predikwerk en andere activiteiten naar de tempel terugkeert, zal de ideale leerling snel voldoen aan de behoeften van zijn gurudeva. De leerling zag dat de lippen van guruji droog waren en dat hij water nodig had. De leerling gaat onmiddellijk water voor hem halen. Het mag niet zo zijn, dat guru zijn leerling moet vragen, "Wil je water voor me halen." Je dient het hart en de benodigdheden van gurudeva te kennen. Zonder te wachten op zijn verzoek dien je alles voor hem klaar te zetten.

Een geval van verkeerde inschatting van de behoeften en benodigdheden van guru is alsvolgt. De leerling zegt in de winter tegen zijn guru, "Oh gurudeva, ik wil uw voeten wassen. Kom een hier met uw voeten."

In de winter zit de guru te rillen van het kille weer. Hij heeft ook grote dorst en vraagt zijn leerling herhaaldelijk, "Geef me eerst water en daarna kun je de puja doen."

Maar zijn leerling dringt overmatig aan en zegt herhaaldelijk tegen hem, "Gurudeva, kom hier met uw voeten."

"Ik heb dorst!"

"Zet alstublieft uw voeten naar voren. Ik ga ze wassen, want dat staat in de sastra."

Op deze manier was de leerling met zijn gurudeva aan het kibbelen. Op deze manier moet je je niet gedragen. Je dient te weten, wat jouw gurudeva wil, zijn behoeften en benodigdheden dienen te worden vervuld. Guru heeft niet iemand nodig om hem midden in de winter af te koelen met een camara.

Er mag ook geen situatie ontstaan, waarin je Krsna een uur lang afkoelt met een waaier van pauwenveer. Krsna, die verstoord raakt, zal zeggen, "Are, stop! Stop!"

De overdrijvende toegewijde zegt dan, "Hoe kan ik stoppen? Ik zal Je nog een uur langer moeten afkoelen."

Dan zegt Krsna, "Kom niet bij Me in de buurt. Ik wil niet worden afgekoeld."

Dus je moet de gepaste afmetingen weten, die je bij iedere soort dienstverlening moet toepassen. We dienen de behoeften en benodigdheden van gurudeva te kennen en in zijn behoeften voorzien, voordat we van hem een verzoek krijgen. Dan ben je een ideale leerling. Een leerling, die niet weet, wat zijn guru wil, is een kanistha sisya.

En een leerling, die diensten verleent in opdracht van zijn gurudeva, is een meer gevorderde leerling.

De leerling, die diensten verleent zonder te worden verzocht en dezelfde spullen aandraagt, die zijn guru wil hebben, is een uttama (allerbeste) leerling.

Een leerling, die wordt aangezegd een dienst te verlenen en die tegen zijn gurudeva zegt, "Wacht even, ik kom eraan" is geen 'sebaka' (sevaka, dienaar), maar een baka (kraanvogel) zonder de letters 'se'. Deze leerling lijkt meer op een kraanvogel, die met ťťn poot in het water staat te mediteren. Maar waarop staat hij te mediteren? Hij staat te mediteren op een vis, terwijl hij op ťťn poot staat.

Dus visrambena guru seva betekent de juiste diensten uitvoeren zonder erom te worden verzocht. De leerling neemt alle opdrachten van zijn guru op zijn hoofd. En dan, jnane prayasa udapasya namanta eva.

We moeten Krsna vergeten als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Door jezelf te beschouwen als oneindig klein en Krsna als oneindig groot komt er een muur van maryada (eerbied en ontzag) tussen Krsna en jou te staan en dan ben je niet in staat om Krsna te dienen volgens Zijn behoeften en verlangens.

jnane prayasam udapasya namanta eva
    jivanti san-mukharitam bhavadiya-vartam
sthane sthitah sruti-gatam tanu-van-manobhir
    ye prayaso 'jita jito 'py asi tais tri-lokyam

Srimad-Bhagavatam (10.14.3)

[Degenen, die de methode van speculatieve kennis verwerpen en met hun lichaam, woord en verstand alle respect betuigen aan de beschrijvingen van Uw persoonlijkheid en activiteiten, die hun leven wijden aan deze vertellingen, die door U en Uw zuivere toegewijden worden gevibreerd, zelfs terwijl ze in hun gevestigde sociale positie gesitueerd blijven, overwinnen Uw Heerschap, ofschoon U anders door niemand in de drie werelden kunt worden overwonnen.]

Hierna komt een sloka. Toen Caitanya Mahaprabhu Raya Ramananda hoorde spreken, zei Hij, "Ja, ja. Dit is wel iets, maar ga door. Het is niet uiterlijk en het is niet innerlijk. Ik aanvaard hetgeen je hebt te zeggen, maar je moet verder gaan."

Toen sprak Sri Raya Ramananda een sloka. De sloka laat weten, dat iemand alleen wil eten, als hij trek en dorst heeft. Op dat moment is ieder gerecht smakelijk. De smaak van het gerecht is rechtstreeks proportioneel aan zijn eetlust. Bij gebrek aan eetlust smaakt zelfs een heerlijk gerecht flauw en smakeloos. Als je geen eetlust hebt, vraag je eerst, "Oh, wat heb je gekookt? Welke subjis heb je daar? Welke dahl heb je gemaakt? Deze gerechten zijn niet geweldig goed." Door gebrek aan eetlust geef je allerlei commentaar op gerechten. Maar als je een laaiende eetlust hebt, vraag je niet, "Wat heb je allemaal gekookt?" Dan vind je capatis zonder ghee en boter overheerlijk.

Zonder asakti (gehechtheid) en mamata (een gevoel van bezit) wordt geen prema voor Krsna gewekt. Prema volgt asakti. Hoe dikker de asakti, hoe dikker de prema. En Krsna wordt erdoor beheerst.

Over deze gecondenseerde stadia van toewijding zal ik in de avondlezingen spreken. Jullie moeten al deze facetten van toewijding kennen. Ze zijn erg behulpzaam bij het versterken van jouw dienstverlening aan Krsna. Er liggen allerlei diepe betekenissen achter. Als je voor Krsna geen prema hebt, is Krsna niet gelukkig, ondanks het offeren van honderdduizend smakelijke gerechten en zestien soorten verering. En wij zijn ook niet gelukkig, want in Srimad-Bhagavatam staat geschreven,

sa vai pumsam paro dharmo / yato bhaktir adhoksaje
ahaituky apratihata / yayatma suprasidati

Srimad-Bhagavatam (1.2.8)

[De beste bezigheid [dharma] voor de mensheid is datgene, waarmee de mens kan komen tot liefdevolle toegewijde dienst aan de transcendente God. Dergelijke toegewijde dienstverlening moet belangenloos en ononderbroken zijn om het zelf volkomen te genoegdoening te geven.]

Wat betekent atma sam-prusadati? Zijn wij tevreden, als de ziel is bevredigd? Nee. Hier betekent 'atma' Krsna. Als Krsna gelukkig is, blij, tevreden en voldaan, is ons atma (ziel) ook gelukkig, blij en tevreden. Als Krsna geen plezier wordt gedaan, kunnen wij geen plezier ervaren. Krsna denkt altijd over manieren om ons gelukkig te maken. Het aanbieden van allerlei soorten verering aan Krsna zonder asakti, mamata en prema... Ga je een offer brengen zoals Duryodhana? Als je dat doet, zegt Krsna, "Ik heb geen trek."

In de komende dagen zal ik meer uitleggen.

[Toegewijde:] U zei, dat de jiva niet kan vallen, als hij eenmaal bevrijd is. Mijn Guru Maharaja zei, "Als wordt gezegd, dat je valt, verwijst het naar... Kunt u hierop ingaan?

[Srila Gurudeva:] Ik zal tijdens de lezing het antwoord geven. Je moet proberen om al deze feiten te kennen.

Gaura Premanande! Haribol!

[Lezing wordt afgesloten met het chanten van de maha-mantra.]

[Srila Gurudeva:] Alle eer aan Sri Guru en Gauranga.

Alle eer aan de verzamelde toegewijden.

[Toegewijden:] Alle eer aan Srila Gurudeva.

[Srila Gurudeva:] We komen allemaal weer bij elkaar.

Engelse transcriptie en redactie: Govardhana dasaCC DEZE LEZING VALT ONDER CREATIVE COMMONS NAAMSVERMELDING-GEENAFGELEIDEWERKEN (CC BY-ND 4.0) INTERNATIONALE PUBLIEKE LICENTIE. GEBRUIK IN ZIJN GEHEEL EN ONGEWIJZIGD ONDER VERMEL-DING VAN AUTEUR, VERTALER, LICENTIE EN UITGEVERS ZOALS BESCHREVEN ONDER REFERENTIES.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.nl
Auteur (spreker) Engels: Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja
Uitgever India: Pure Bhakti/Teachers/Bhakti Discourses, "The Satisfaction Of Krsna"
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe/Bhakti Lezingen, "De voldoening van Krsna"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-ND 4.0 Enkele rechten voorbehouden
Uitgever: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF
Vorige <= Sanatana Gosvami komt bij Sri Caitanya Mahaprabhu
Volgende => De glorie van Giriraja Govardhana

TOP

title=""