Menu

Wat Śrī Caitanya onder theďsme verstond

07 juli 2022


Rays of The Harmonist

Maandelijkse On-line Publicatie – Jaargang 2, No. 6 & Jaargang 15, No. 6
Engelse publicatie 12 juni 2009, Laatst bijgewerkt 18 juni 2022

www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/51-year-2/
1061-what-sri-caitanya-meant-by-theism

Opgedragen aan
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhakti Prajńāna Keśava Gosvāmī MahārājaGeďnspireerd door en onder leiding van
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Wat Śrī Caitanya onder theďsme verstond


door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupādabhaktisiddhanta De Allerhoogste Persoon, Śrī Kṛṣṇa Caitanya heeft alle lagen van de wereldbevolking verzocht om de Absolute Waarheid niet te verminken of te modificeren met gebrekkige pogingen om Hem naar hun hand te zetten, maar Hem te benaderen met een absoluut rein en oprecht hart, waarin Zijn eigen karakter wordt geopenbaard. Dan kan Hij Zijn verscheidene manifeste aspecten tonen in overeenstemming met de bekwaamheid van de persoon, die Hem benadert.

Bhagavān heeft op genadevolle wijze de naam van het ware object van zuiver theďsme onthuld: “Śrī Kṛṣṇa”. Het begrip van een onpersoonlijke God zonder attributen en ontdaan van alle vormen van vermogen wordt ingesloten in het begrip van Śrī Kṛṣṇa als een van Zijn deelaspecten, waar alle vormen van waarneembare attributen zijn geëlimineerd.

Śrī Kṛṣṇa Caitanya heeft de mensen op heldere wijze laten zien, wat Hij verstond onder theďsme. We zien, dat Hij ons op diepgaande wijze het begrip van verscheidene soorten transcendente, onvermengde dienstverlening aan de Allerhoogste Absolute Persoon Śrī Kṛṣṇa heeft geopenbaard evenals een bijzondere soort dienstverlening, die de theďsten tot dan toe volkomen onbekend was. Die bijzondere soort dienstverlening heeft Hij overal aan de mensen geopenbaard.

Voordat Hij dit had geopenbaard, werd theďsme begrepen als zijnde beperkt tot uitsluitend eerbied en regulerende principes. Śrī Kṛṣṇa Caitanya heeft ons onderwezen, dat we Śrī Kṛṣṇa op allerlei manieren met onvoorwaardelijke dienstverlening mogen benaderen en Hij heeft ons de excellentie getoond van de meest vertrouwelijke relatie tussen God en de mensenziel in vergelijking tot andere relaties met Hem. Vóór Zijn tijd waren we goed bekend met het idee om Śrī Kṛṣṇa alleen te benaderen via die andere principes van devotie door Hem eenvoudig te vereren, waarbij het meest aantrekkelijke aspect van dienstverlening aan Bhagavan achterwege werd gelaten.

In de begripsvorming van theďsten waren Zijn secundaire aspecten prominent, namelijk de almacht en alwetendheid van de Allerhoogste Persoon. Op die manier hebben we gedacht, dat dienstverlening aan het object van onze verering diende te worden uitgevoerd door hogere lichaamsdelen en dat het lagere deel van ons transcendente eeuwige lichaam* onmogelijk enige aanvaardbare dienst aan de Geliefde kon verlenen. We verwaarloosden ons bestaan als een transcendente – zij het oneindig kleine – entiteit genaamd ‘ziel’, die zich in een extern voertuig en een astraal lichaam bevindt.

________________________________

*) Het transcendente eeuwige lichaam wordt aprākṛta siddha-deha genoemd. Dit bestaat geheel uit sat-cit-ānanda en heeft daardoor geen verbinding met grofstoffelijke en subtiel stoffelijke materie.


Het gevolg was, dat we ons tot die tijd in de war hadden gebracht met een filosofie, die niets anders was dan mentale speculatie. We werden doorlopend beperkt door externe gezichtspunten van de wereld en vermeden de kennis van onze zuivere identiteit, welke is bedoeld voor de eeuwige dienstverlening aan Hem, het Transcendente Object, het Hoogste Bewuste Wezen en de eeuwige Superziel. Het niveau van het theďsme, dat we destijds hadden bereikt, was daarom niet verheven genoeg en hogere aspecten van dienstverlening aan Bhagavan, zoals God dienen als een intieme, vertrouwelijke vriend, als zoon of als partner, bleven op die manier voor ons verborgen.

We hadden ons dus louter beziggehouden met relaties van voorbijgaande aard met vergankelijke objecten van deze wereld. Maar ons theďsme mag onze visie niet beperken en mag niet de oorzaak zijn, dat we onwetend blijven van de vertrouwelijke dienstverlening, die door de vrije mensenziel aan Śrī Kṛṣṇa kan worden verleend. Tot nu toe waren we niet overtuigd van het bestaan van de Superziel en zijn existentionele positie – dat alleen Śrī Kṛṣṇa, in al Zijn aspecten, het object van onze toewijding dient te zijn.

We zien, dat we Hem niet alle variëteiten vertrouwelijke diensten kunnen verlenen, tenzij de Allerhoogste Absolute Persoon Śrī Kṛṣṇa zo goed is ons te zegenen door de bereidwillige ontvanger van onze dienstverlening te worden. En in ieder ander aspect van Kṛṣṇa, zoals Matsya, Varāha, Nṛsiṁha, Vāmana en Rāma, is de diepgang van onze eerbiedige activiteiten nogal beperkt.

Zelfs in deze verdorven wereld kunnen mensen hun vertrouwelijke diensten verlenen in ieder van de vijf rasas*. Śrī Kṛṣṇa – en geen ander – is het centrum, de ware bron van alle goddelijkheid, die we op liefdevolle wijze kunnen bevredigen met alle aspecten van onze vertrouwelijke dienstverlening.

_____________________________________

*) De vijf rasas of de vijf overweldigend ambrozijnen identiteitmodellen in eeuwige dienstverlening zijn (1) śānta-rasa, het gevoel van serene eerbied of passief – maar onwankelbaar – vertrouwen in God; (2) dāsya-rasa, het gevoel van liefdevolle dienstverlening; (3) sakhya-rasa, het gevoel van diepgaande kameraadschap; (4) vātsalya-rasa, het gevoel van schenker van onvoorwaardelijke liefdevolle zorg en aandacht, zoals een moeder voor haar afhankelijke kind; (5) mādhurya-rasa, het gevoel van smetteloze, bovenzinnelijke en belangeloze liefde.


Śrī Kṛṣṇa is akhila-rasāmṛta-mūrti, de bron van alle rasas, en we kunnen Hem in al Zijn vijf verschillende wederkerige uitwisselingen benaderen. Door al onze activiteiten voor Hem uit te voeren met het lichaam van onze transcendente ziel kunnen we Hem onze eeuwige dienst in een van deze vijf relaties aanbieden, terwijl we in wederkerigheid met andere gedaanten van God dergelijke vertrouwelijke dienst niet kunnen verlenen.

Uit: The Gaudiya, Jaargang 25, Nummer 11,
Aangepast door het Team van Rays of The Harmonistauteursrecht Dit artikel kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) om ervan verzekerd te zijn dat het werk altijd vrij toegankelijk blijft onder vermelding van auteur, vertaler en uitgevers, zoals aangegeven onder referenties.

Referenties
Licentie overzicht: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
Auteur Engels: Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada
Uitgever India: Pure Bhakti / Harmonist Monthly, "What Sri Caitanya Meant By Theism"
Toegeschreven aan: Rays of The Harmonist On-line, Jaargang 2, No. 6 & Jaargang 15, No. 6
Vertaling Nederlands: Jaya Radhe / Harmonist, "Wat Sri Caitanya onder theďsme verstond"
Vertaler Nederlands: © 2022 Indira dasi CC BY-SA 3.0
Uitgever Nederland: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR ALS PDF
Vorige <= Het dienen van jivas
Volgende => Priti - Liefde

TOP


title=""