Menu:   Nederlands   Engels


Śrīman Mahāprabhu gaf het grootste godsgeschenk

24 januari 2022


Rays of The Harmonist

Maandelijkse On-line Publicatie Jaargang 1, No. 11 & Jaargang 14, No. 12
Engelse publicatie 17 december 2008, Laatst bijgewerk 24 januari 2022


Opgedragen aan
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhakti Prajāna Keśava Gosvāmī MahārājaGenspireerd door en onder leiding van
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Śrīman Mahāprabhu gaf het grootste godsgeschenk


door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupādabhaktisiddhanta Vraag 1: Hoe krijgen we dienstverlening aan Śrī Bhagavān?

Antwoord: De dag waarop we ons realiseren, dat śrī gurudeva die sevā-vigraha is, de belichaming van dienstverlening niet-verschillend is van Śrī Caitanyadeva, krijgen we dienst aan Śrī Gaurasundara. Op die dag krijgen we het geluk om vertrouwelijke dienst te verlenen aan Śrī Śrī Rādhā-Govinda. Alleen wanneer we ons realiseren, dat de mahānta-gurudeva of de beste Vaiṣṇava, die de functie van guru bekleedt een directe persoonlijke metgezel is van Śrī Kṛṣṇa Caitanyadeva, gaat het transcendente spel van Śrī Śrī Rādhā-Govinda zich in ons zuivere en smetteloze hart manifesteren.

Vraag 2: Hoe kunnen we de Vaiṣṇava filosofie leren begrijpen?

Antwoord: Men kan een groot geleerde zijn of een groot denker, maar tot het moment, dat hij de toevlucht aanvaardt tot een ācārya, wiens karakter de hele Vaiṣṇava filosofie belichaamt, kan hij de filosofie van het Vaiṣṇavisme niet in zijn hart omarmen. In de Gītā (4.34) staat geschreven,

tad viddhi praṇipātena / paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jānaṁ / jāninas tattva-darśinaḥ

Verkrijg die kennis door aan een guru, die transcendente kennis schenkt, languit eerbetuigingen te bieden, hem relevante vragen te stellen en hem diensten te verlenen. Degenen, die de waarheid hebben gezien, die deskundig zijn in de betekenis van śāstra, en de jānīs, die de Absolute Realiteit hebben gerealiseerd, zullen jou met die kennis verlichten.

Met andere woorden, een ieder, die beschikt over de drie eigenschappen van onvoorwaardelijke overgave, oprechte vraagstelling en een dienstverlenende houding, kan de Vaiṣṇava filosofie bevatten. Als iemand, die over deze drie soorten dakṣiṇā of waarachtige offers van ondergeschiktheid beschikt, zich aan een ācārya voorstelt, zal de ācārya hem instructies geven met betrekking tot de filosofische waarheden van het Vaiṣṇavisme. Geen enkele vorm van wereldse of materile dakṣiṇā zal de instructiegevende ācāryas in de Vaiṣṇava filosofie in verleiding kunnen brengen.

Vraag 3: Is de gift van Śrīman Mahāprabhu het grootste godsgeschenk?

Antwoord: Inderdaad. Er is geen grotere weldoener dan Mahāprabhu en Zijn toegewijden en er zullen nooit grotere verschijnen. In de naam van goedwillendheid veroorzaken andere soorten altrusme schade, terwijl de goedwillendheid van Mahāprabhu en Zijn toegewijden werkelijk het eeuwige en allerhoogste godsgeschenk betreft. Een dergelijke zegening heeft geen duur van slechts twee tot tien dagen. Het is geen tijdelijke liefdadigheid, die na enige tijd pijn en ellende veroorzaakt. Het is ook geen welwillendheid, waarmee de ene partij wordt bevoorrecht en de andere partij wordt geschaad, zoals wanneer het ene land voordeel behaalt ten koste van andere landen. Zoals waarbij anderen verdriet hebben omwille van mijn tijdelijke geluk; en wanneer anderen gelukkig zijn, heb ik geen plezier. Zoals wanneer ik voor mijn eigen plezier op een paardenkoets kan zitten, terwijl het paard onvermijdelijk ongemak ondervindt.

Mahāprabhu en Zijn metgezellen hebben de mensheid nooit grootschalig bedrogen door deze soort wereldse zegening te propageren. Hun bijdrage, hun godsgeschenk, biedt alle levende wezens het hoogste goed te allen tijde en onder alle omstandigheden. Hun zegening bevoorrecht niet een bepaald land, terwijl het een ander land schade berokkent. Hun zegening is bestemd voor het hele universum. Mahāprabhu en Zijn metgezellen hebben dan ook nooit bekrompen, plaatselijke of tijdelijke voordelen gepropageerd. Het godsgeschenk van Mahāprabhu heeft nooit iemand onrecht aangedaan. Daarom wordt het amanda-udaya-dayā genoemd mededogen dat nimmer schade berokkent of aan wie dan ook onrecht doet, maar het hoogste goed schenkt. Om deze reden wordt gezegd, dat Mahāprabhu uiterst vrijgevig is (mahā-vadānya) en dat Zijn toegewijden in de hoogste mate grootmoedig zijn (mahā-mahā-vadānya). Dit is geen anecdote of fabel, het is ook geen pozie of literair werk; het is de hoogste waarheid.

Het mededogen van Mahāprabhu is compleet en alle andere soorten mededogen zijn beperkt en bedriegelijk. Alle andere avatāras, zoals Matsyadeva (de Visincarnatie), Kūrmadeva (de Schildpadincarnatie), Varāhadeva (de Wildzwijnincarnatie), Śrī Rāmacandra en zelfs Śrī Kṛṣṇacandra, hebben Hun mededogen alleen getoond aan degenen, die zich aan Hen hadden overgegeven en Ze hebben degenen omgebracht, die Hen vijandig gezind waren. Mahāprabhu daarentegen schonk Zijn compassie zelfs aan degenen, die Hem vijandig gezind waren, zoals de Chand Kazi en de volgelingen van het boeddhisme in Zuid-India. Hij heeft nooit geaarzeld om Zijn amanda-udaya-dayā uit te delen.

Vraag 4: Hoe kan ik weten dat ik sambandha-jāna heb gekregen?

Antwoord: Sambandha-jāna wordt verkregen door de genade van śrī gurudeva, die transcendente kennis schenkt. De dag, waarop men door de genade van Śrī Gurudeva zijn eeuwige relatie met Kṛṣṇa (sambandha-jāna) realiseert, zal men weten, Kṛṣṇa is mijn enige, eeuwige meester en ik ben Zijn eeuwige dienaar. Dienstverlening aan Kṛṣṇa is zowaar mijn eeuwige bezigheid.

Kṛṣṇa is de soevereine heerser van het universum en van de transcendente Vaikuṇṭha planeten, die zich buiten dit universum bevinden. Daarom kan niemand ervan afzien om Hem te eren. Het biedt echter geen voordeel om Hem indirect te vereren. Degenen, die de zongod, of Gaṇeśa, of Kṛṣṇas Śakti-devī aanbidden vereren in feite Kṛṣṇas schaduwvermogen, want niemand existeert onafhankelijk van Kṛṣṇa. Iemand, die het schaduwvermogen vereert, is niet in staat om kennis te verwerven en realisatie te krijgen van zijn eigen eeuwige, constitutionele gedaante (svarūpa-jāna) of van zijn eeuwige relatie met Kṛṣṇa (sambhandha-jāna).

In het Engels vertaald uit Śrīla Prabhupādera Upadeśāmṛta
CC-BY-SA Rays of The Harmonist No. 19 (Gaura Purnima 2009)
Vragen zijn opnieuw genummerd t.b.v. deze on-line uitgave

____________________________________

Śrīla Prabhupādera Upadeśāmṛta is een verzameling instructies in de vorm van vraag-en-antwoord door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda.cc by-sa.png Dit artikel kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) onder vermelding van auteur Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, Rays of The Harmonist On-line, Jaargang 1, No. 11 & Jaargang 14, No. 12 "What Sriman Mahaprabhu Gave Is the Highest Benefaction" en Pro Deo Uitgever Jaya Radhe, Nederlandse vertaling: Indira dasi, om ervan verzekerd te zijn dat het werk altijd vrij toegankelijk blijft.

www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/37-year-1/1004-what-sriman-mahaprabhu-gave-is-the-highest-benefaction
www.jayaradhe.nl/harmonist_sriman-mahaprabhu-gaf-het-grootste-godsgeschenk.htm
TOP

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF


title=""