Menu:   Nederlands   Engels


Onvervalst the´sme

25 mei 2022


Rays of The Harmonist

Maandelijkse On-line Publicatie ľ Jaargang 2, No. 5 & Jaargang 15, No. 4
Engelse publicatie 14 mei 2009, Laatst bijgewerkt 20 mei 2022

www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/
51-year-2/1045-unalloyed-theism

Opgedragen aan
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhakti Praj˝āna Keśava Gosvāmī MahārājaGe´nspireerd door en onder leiding van
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Onvervalst the´sme


door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupādabhaktisiddhanta Van alle bewuste wezens, die interacteren in deze wereld der verschijnselen, neemt de mens de hoogste positie in en koestert de hoop een dergelijke positie in de toekomst te blijven behouden, zelfs na de transmutatie van zijn huidige tabernakel. De eigenschap rationaliteit wordt geassocieerd met de mens, die de hoop koestert zijn onderscheidingsvermogen zoveel mogelijk op de meest geschikte manier te kunnen aanwenden.

We weten, dat we voor onze eigen rationele bezigheden van andere rationele entiteiten afhankelijk zijn om reŰle demonstratie te bewerkstelligen. Deze afhankelijkheid is een onafscheidbaar element van ons wezen. Desondanks tracht ons ego onophoudelijk alle ongemakken van de aardse atmosfeer uit de weg te ruimen door ons te dwingen enig intrinsiek vermogen van onszelf uit te oefenen.


We beschikken allemaal over materiŰle zintuigen en deze hebben geen andere voorbeschikking dan ons bij iedere transactie van gelukzaligheid te verzekeren. Als we dan ook een individueel geval in ogenschouw nemen, kunnen we zien, dat de impuls om onze zintuigen te bevredigen ons belangrijkste kenmerk vormt. Deze karaktertrek, die in zovelen van ons wordt aangetroffen, bevordert dikwijls nadere verlangens om onze eigen bevrediging in deze wereld te zoeken bij onze medemensen. Wanneer we op onze zoektocht naar zinnelijk plezier in plaats daarvan onszelf in de problemen brengen en verwachten, dat anderen ons te hulp komen schieten, zouden we daarna ook enige moeite moeten doen om een bijdrage te leveren aan de sociale harmonie. En als we onze neiging om in te breken bij onze vrienden en medemensen onderdrukken, kunnen we niet leven. Toch domineert de sociale plicht om onze zintuigen te beheersen al onze beslissingen vanwege de zorg voor burgerlijke principes. Vandaar dat we ons behoorlijk beperkt voelen in onze bewegingsvrijheid, terwijl autonomie wordt gezien als een wenselijke factor voor geluk in het leven.

O O O

Nu moeten we ons verlaten op de Absolute Waarheid om ons uit dit dilemma naar een harmonieuze oplossing te leiden. De pressie van onze behoefte naar geluk verplicht ons om op rationele wijze na te denken over de voor- en nadelen van onze situatie. In een dergelijke, rationele overweging merken we op, dat alle verschijnselen kunnen worden teruggevoerd tot een of andere oorspronkelijke bron. En zelfs dan raken we teleurgesteld door het idee, dat dit universeel demonstratieve aspect zelf een heilig toevluchtsoord is van alle voorzieningen, die we nodig hebben. Daarom vallen we terug op onze voorgaande methode van rationale overweging in een poging om de nog verborgen schat achter al die exoterische manifestaties te ontdekken.

De esoterische bron vervangt eeuwigdurend de gebreken van het landschap der verschijnselen. Vandaar dat we worden gedwongen om Zijn situatie in overweging te nemen, wanneer Hij in onze visie verschijnt. Hij is eeuwig, zegenrijke kennis en transcendent aan alle gebieden van mentale speculatie.

Zodra we horen, dat deze Superziel afkondigt geen andere dan zuivere, onbesmette zielen temidden van Zijn harmonieuze platform te incorporeren, kunnen we niettemin verontrust raken door achtereenvolgende speculaties van ons verstand:

ôWaarom zou die Allerhoogste Ziel, het principaal Transcendente Object, niet de alles omvattende conceptie opnemen? Dat wil zeggen, waarom zou Hij niet zowel niet-materie als materie, zowel het deel als het geheel insluiten en waarom zou Hij niet beide uiteinden van het continuŘm van uiteenlopende realiteiten incorporeren?ö

Toch is het een feit, dat juist hetzelfde vermogen van ons verstand tot speculeren ons ook ertoe zal leiden om geloof te hechten aan de theorie, dat God met alles identiek is, een theorie, waarvan het belangrijkste kenmerk is de totale ontkenning van iedere soort verschijnsel.

Individualisering is een noodzakelijk element in mij zoals in ieder ander. Ik zie, dat individuele situaties van ons allemaal het onderwerp vormen van onze wederzijdse uitwisselingen. Die individuele situaties zijn talrijk en tesamen met hun gevarieerde talenten binnen de reikwijdte van onze huidige ervaring van het fenomenale bestaan, vindt iedereen ze rapsodisch. Zou er niet een of ander onderliggend verband bestaan tussen een dergelijke veelvoud van posities? Om hetzelfde te bewerkstelligen springen we dan dikwijls naar ideeŰn over onpersoonlijke realiteit en dissociatieve relativiteiten.

Door op deze manier absolute eenheid waar te nemen demonstreren wereldse lieden de ijdele apathie, die inherent is aan hun begripsvorming, welke neerkomt op jaloezie op de positie van het Absolute Wezen. Louter om hen gerust te stellen toont het Absolute Wezen hen Zijn aspect van oneindigheid, dat zich in termen van tijd en ruimte buiten alle aardse, beperkende aanduidingen bevindt. Ons beperkte perspectief met betrekking tot het fenomenale domein [de wereld der verschijnselen] mag niet worden toegepast op de Persoonlijkheid, die een door-en-door onafhankelijk integer vormt. De Persoonlijkheid Gods dient op nederige wijze te worden benaderd, niet onderhevig worden gemaakt aan onze wellustige inspectie, alsof Hij een verdachte in de rechtbank is. We moeten aanvaarden, dat alle bestaansvormen van Hemzelf zijn en dienen te zijn. Deze benaderingsstrategie wordt onvervalst the´sme genoemd.

Uit: The Gaudiya, Jaargang 25, Nummer 10,
Aangepast door het Team van Rays of The Harmonistauteursrecht Dit artikel "Onvervalst the´sme" kan worden gedeeld met insluiting van licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA), waarbij het wordt toegeschreven aan Rays of The Harmonist onder vermelding van auteur, vertaler en uitgever om ervan verzekerd te zijn dat het werk altijd vrij toegankelijk blijft.

Referenties
Licentie: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
Auteur: Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada
Artikel: Rays of The Harmonist On-line, Jaargang 2, No. 4 & Jaargang 15, No. 4 "Unalloyed Theism"
Vertaler Nederlands: Indira dasi (CC BY-SA 3.0), "Onvervalst the´sme"
Uitgever: Pro Deo Uitgever Jaya Radhe
TOP

DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR IN PDF


title=""