Menu:   Nederlands   Engels


Het belang van de inachtneming van Cāturmāsya-vrata

1 oktober 2021


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Tweemaandelijkse Centenaire Publicatie, Uitgave No. 7


Ter ere van het honderdste verschijningsjaar van
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī MahārājaOpgedragen aan en geďnspireerd door
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
Het belang van de inachtneming van Cāturmāsya-vrata


door


Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja


Voor het eerst verschenen in het Engels en het Nederlandsvamana.jpgOok al wordt Cāturmāsya-vrata niet genoemd als een van de vierenzestig onderdelen van bhakti, zoals bechreven in Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindu, heeft Śrīman Mahāprabhu Cāturmāsya-vrata persoonlijk gevolgd, toen Hij in Purī, Śrī Raṅgam, en in andere plaatsen woonde, waarmee Hij de levende wezens in de wereld instructies heeft gegeven met betrekking tot de noodzaak om deze vrata te volgen. Deze vrata dient niet alleen in acht te worden genomen door Gauḍīya Vaiṣṇava’s, want het is voor iedereen bijzonder gunstig, voor karmīs, jṇānīs, yogīs, en voor degenen, die smārta tradities volgen. Ofschoon deze vrata een onderdeel vormt van vaidhi-bhaki, moet het zeker door iedereen in de loop van zijn sādhaka leven worden gevolgd. De meest verheven, bevrijde persoonlijkheden, mahā-bhāgavatas en mahājanas, volgen deze Cāturmāsya-vrata ook en wel met een intens liefdevolle gehechtheid (anurāga), omdat ze weten, dat het bijdraagt aan het plezier (prīti) van Bhagavān.

De noodzaak en standaard voor het volgen van vratas

In Bhaviṣya Purāṇa staat geschreven,

yo vinā niyamaṁ martyo vataṁ vā japyam eva vā
cāturmāsyaṁ nayen mūrkho jīvann api mṛto hi saḥ

Met andere woorden, iemand die Cāturmāsya-vrata zonder regels, geloften en japa (gereguleerd chanten) volgt, is een dwaas en hoewel hij leeft, is hij zo goed als dood. Dus als men deze vrata zonder regels volgt en op een onregelmatige manier, of zoals het uitkomt, kan er geen voordeel uit worden gehaald. In de Bhāgavad-gītā wordt uitgelegd, dat het geschrift de enig betrouwbare bron van informatie (pramāṇa) is, indien men niet in staat is vast te stellen, wat zijn plicht is en wat niet. Dus als de sādhaka die voorschriften van de geschrifen overschrijdt of achterwege laat en handelt naar zijn eigen goeddunken, bereikt hij geen perfectie in zijn sādhana en kan hij niet de hoogste bestemming bereiken.

Onverschilligheid voor de inachtneming van Cāturmāsya-vrata

Cāturmāsya-vrata moet door mensen van alle vier varṇas en āśramas zeker worden gevolgd. Omdat de regels voor deze antieke vrata zoals voorgeschreven in het geschrift als lastig worden ervaren, verdwijnt de neiging om het te volgen geleidelijk uit het hart van een samenleving, die erop is gericht om pret te maken en van vrijetijd te genieten. Tegenwoordig pretendeert iedereen er niet toe in staat te zijn en omdat men het niet gemakkelijk vindt zich over te geven aan niyama (regels voor spirituele beoefening), staat men onverschillig tegenover het volgen van al deze vratas. Dit is een zaak van grote wanhoop.


De meesten, die wel een vrata volgen, vertonen hun overtuiging en plichtsgevoel met betrekking tot het volgen van vrata door eenvoudig Dāmodara-vrata of Kārtika-vrata te volgen, welke worden beschreven als “concessies voor degenen die onbekwaam zijn” in het volkomen volgen van Cāurmāsya. Behalve in Śrī Gauḍīya Vedānta Samiti wordt de juiste inachtneming van Cāturmāsya-vrata slechts op zeer weinig plaatsen waargenomen. Het is onmogelijk om de liefde van Śrī Hari te winnen of Hem een plezier te doen, als men, ondanks dat men ertoe in staat is, in Zijn dienstverlening valt voor gemakzucht en Cāturmāsya en andere vratas veronachtzaamt, die voor dergelijke hari-sevā gunstig zijn. Dit is de speciale instructie van alle sātvata geschriften.


Op veel plaatsen in Vedische teksten wordt melding gemaakt van degenen, die Cāturmāsya uitvoeren, en er wordt gesproken van Cāturmāsya als onderdeel van de uitvoering van karma. Ook wordt Cāturmāya-vrata in diverse Purāṇa’s en aanverwante teksten besproken.

Het verschil tussen pāramārhika en vyavahārika beoefenaars

Er bestaat echter een verschil van hemel en hel tussen de inachtneming door pāramārthika (zoeker naar het allerhoogste transcendente object) en vyavahārika (zoeker naar materiële beloningen) van Cāturmāya-vrata. Het volgen van Cāturmāsya-vrata door de pāramārthika persoon is niet niet te vergelijken met dat van de vyavahārika persoon, die belust raakt bij het horen van de beloningen, die een vrata oplevert, en zelfs viddhā (onzuivere) Ekādaśī-vratas volgt, omdat hij zichzelf ziet als de ontvanger van dergelijke resultaten. De inachtneming van de pāramārthika persoon is ook niet te vergelijken met die van de āroha-vādīs*, die naar bevrijding hunkeren en allerlei soorten activiteiten ondernemen om de vruchten van hun actie te omzeilen, of om de geest te zuiveren. Het doel van de pāramārthika persoon, die Cāturmāsya volgt, is het plezier van Hari.

_________________________
*) Ároha-vādīs, degenen die denken het spirituele platform te ascenderen krachtens hun eigen toedoen.

In de Āpasamba-śrauta-sūtra staat, “akṣayaṁ ha vai cāturmāsya-yājinaḥ - zij die oneindige residentie in de hemelse planeten wensen, dienen Cāturmāsya-vrata in acht te nemen.” We zien dit en allerlei andere uitspraken en, hoewel ze worden aanbevolen voor karmīs, die van de resultaten van hun activiteiten willen genieten, nemen we in de Vedānta en in vergelijkbare geschriften voor dergelijke activiteiten geen enkel respect waar. Śrīman Mahāprabhu zei tegen de tattva-vādīs het volgende,

karma-nindā, karma-tyāga—sarva-śāstra kahe
karma haite prema-bhakti kṛṣṇa kabhu nahe

Śrī Caitanya-caritāmṛta (Madhya-līlā 9.263)

Alle geschriften vervloeken karma en adviseren het achterwege te laten. Men kan door middel van karma nooit liefdevolle toewijding aan Kṛṣṇa krijgen.

Voor de impersonalistische jńānī en voor de karmī, die naar de resultaten van zijn acties hunkert, is het volgen van Cāturmāsya-vrata eenvoudig een onderdeel van karma. Dit idee en de uitvoering van Cāturmāsya-vrata als een karmāṅga (onderdeel van karma) kan nimmer leiden tot prema-bhakti. Śrīman Mahāprabhu, die de hele wereld instructies gaf, en ook diverse andere ācāryas hebben spel uitgevoerd in het navolgen van Cāturmāsya. Is hun inachtneming van Cāturmāsya een onderdeel van karma? Hetgeen Śrī Gaurasundara en Mādhavendra Purīpāda hebben nageleefd met de bedoeling om anderen te onderwijzen kan nooit karmāṅga zijn.


Een groot aantal prākṛta-sahajiyās, die zijn verzonken in de bagger van onwettige activiteiten, laten Cāturmāsya-vrata achterwege, omdat ze denken, dat het een onderdeel van karma is. Ze blijven in het huishoudelijke leven geabsorbeerd, ze zijn constant in het gezelschap van hun vrouw en kinderen en gebruiken pāna, tabak en andere genotmiddelen. Onder voorwendsel van prasāda-sevā zijn ze voor hun plezier gehecht aan de verzadiging van deze zinnelijke objecten en denken, dat ze een onderdeel van bhakti (bhakty-aṅga) bedrijven. In afwezigheid van de toevlucht tot sad-guru kunnen de prākṛta-sahajiyās het verschil niet waarderen tussen onderdelen van karma en die van bhakti, tussen chanten met overtredingen (nāmāparādha) en het chanten van de nāma op de juiste manier, en tusen de dienstverlening aan Hari en lustbevrediging. Hoewel ze verklaren, dat ze karma verachten, houden ze zich bezig met bedrog en afkeurenswaardige activiteiten in naam van bhakti, omdat ze bijbedoelingen (anyābhilāṣa) in hun hart koesteren en verstoken zijn van transcendente realisatie vanwege het gebrek aan goddelijke kennis uit de mond van een sad-guru.


In het Engels vertaald uit Prabandhāvalī
van Śrīla Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja
door het Team van The Rays of The Harmonist


cc by-sa.png Dit artikel kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) onder vermelding van auteur, Sri Bhaktivedanta Vamana Gosvami Maharaja, Rays of The Harmonist, Tweemaandelijkse Centenaire Publicatie, No. 7 en Pro Deo Uitgever Jaya Radhe, Nederlandse vertaling: Indira dasi.

www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/112-srila-bhaktivedanta-vamana-gosvami-maharaja/1774-the-importance-of-observing-caturmasya-vrata
www.jayaradhe.nl/harmonist_het-belang-van-caturmasya-vrata.htm
PDF


TOP

title=""