Menu:   Nederlands   Engels


Herinneringen aan nitya-līlā-praviṣṭa oṁ viṣṇupāda
Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja

31 december 2021


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Tweemaandelijkse Centenaire Publicatie, Uitgave No. 13


Ter ere van het honderdste verschijningsjaar van
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī MahārājaOpgedragen aan en geïnspireerd door
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
Herinneringen aan nitya-līlā-praviṣṭa oṁ viṣṇupāda
Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja


Passages uit het Voorwoord op A True Servant, A True Master – Letters from Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja

door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja

Verschijnt voor het eerst in het Engels (en het Nederlands)

De specialiteit van de rūpānuga ācāryas


vamana Welnu, wat betekent rūpānuga ? Iemand, die uitsluitend de ācāra (het gedrag) en vicāra (concepties) van Śrīla Rūpa Gosvāmī volgt, die weet, welke dienst hij in zijn eeuwige svarūpa verleent (zijn svarūpa-gata-sevā) en die zijn leerlingen het verlangen of de aspiratie geeft om op dezelfde manier te dienen, is een rūpānuga ācārya. Dit is onze sampradāya.

Lang geleden kwam eerst Śrī Nāradajī, die dienstverlening gaf in de relatie en het gevoel van dasya-rasa. Er zijn ook andere grote ācāryas gekomen, zelfs incarnaties van Bhagavān, maar ze kwamen niet in de buurt van hetgeen Śrī Caitanya Mahāprabhu heeft gegeven. En Śrī Caitanya Mahāprabhu heeft op een natuurlijke en spontane wijze alles, dat Hij kwam geven, op het hart van Śrīla Rūpa Gosvāmī overgedragen. Waar heeft Hij dit gedaan? Eerst in Prayāga en daarna in Purī. Iemand, die deze gevoelens van Śrī Caitanya Mahāprabhu in zijn eigen hart kan opnemen en ze dan naar het hart van zijn volgelingen kan overbrengen, is werkelijk een van onze rūpānuga Gauḍīya Vaiṣṇava ācāryas.

Dit is de reden, waarom Śrīla Prabhupāda [Bhaktisiddhānta] naar Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura als mahā-mahā-vadānya verwees. Śrī Caitanya Mahāprabhu is mahā-vadānya, maar Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura heeft hetgeen Hij kwam geven op een gloedniew gouden dienblad uitgedeeld. Waarop lijkt Śrīla Prabhupāda dan? Wat heeft hij gedaan? Hij heeft Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura geopenbaard, evenals de hele guru-paramparā, Śrīman Mahāprabhu en Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa. Degenen, die aan ons een persoonlijkheid zoals Śrīla Prabhupāda openbaren, worden waarachtig hoog geacht. Wij hebben het geluk gehad om rond de tijd van de metgezellen van Śrīla Prabhupāda te zijn geboren. Ik kwam niet lang erna, maar toch had ik niet het geluk om hetgeen in me op te nemen, dat Śrīla Prabhupāda had gegeven. Al zijn metgezellen hebben dat wel kunnen doen. Ons geluk is, dat we de associatie konden hebben van degenen, die de instructie van Śrīla Prabhupāda hebben gekregen. Als we hun gedrag en begrippen kunnen bevatten en het gebied van bhagavad-bhakti kunnen binnengaan, worden we zeer fortuinlijk.

De jonge jaren van Pūjyapāda Bhaktivedānta Vāmana Mahārāja in de maṭha

Śrīla Prabhupāda bevond zich in deze rūpānuga guru-paramparā en beschikte over vele metgezellen. In zeer korte tijd hebben ze in de hele wereld de boodschap gepredikt, die werd gepraktiseerd en gepredikt door Śrīman Mahāprabhu. Een van hen, mijn gurudeva, nitya-līlā-praviṣṭa oṁ viṣṇupāda Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja stond vooraan en hij [Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja] is zijn vooraanstaande leerling. Sommigen identificeren zich met hun familie, met hun moeder of vader, maar zijn identiteit was die van een discipel van onze guru mahārāja. Zijn moeder was een leerling van Śrīla Prabhupāda. Haar naam was Śrīmatī Bhagavatī-devī. Zijn vader was een leerling van onze guru mahārāja. Al zijn andere familieleden zijn broers, zijn vader en bijna al zijn ooms waren leerlingen van Guru Mahārāja. Zijn moeder had echter eerder dan alle anderen haar toevlucht tot Śrīla Prabhupāda genomen. Ze vertrouwde pūjyapāda Vāmana Mahārāja op zeer jonge leeftijd toe aan de zorg van onze guru mahārāja.

Guru Mahārāja was voor hem als een vader en Śrī Narahari Prabhu, die we de moeder van de Gauḍīya Maṭha noemden, voedde hem op. Zelfs als de jongens ’s nachts in hun bed hadden geplast, ging Narahari Prabhu het schoonmaken. Hij zorgde, dat ze allemaal op tijd in bed lagen, ging hen ’s morgens wekken en bracht hen naar de maṅgala-ārati. Hij gaf hen te eten en leerde hen lezen en schrijven. Met veel liefde zorgde hij voor iedereen. Daarom waren er destijds zoveel mensen in de maṭha. Mensen worden alleen door guru aangetrokken, als hij hen meer liefde geeft dan ze van hun familie en de rest van de samenleving krijgen. Daarom moet guru zo liefdevol zijn. Dan kan hij iedereen aantrekken.

De kindernaam van pūjyapāda Vāmana Mahārāja was Santoṣa. Hij kwam oorspronkelijk uit het district Khulna en vanaf zijn kindertijd werd hij hier in de Gauḍīya Maṭha opgevoed. Guru Mahārāja schreef hem in bij het Bhaktivinoda Instituut. Guru Mahārāja onderwees hem alles. Hij gaf Santoṣa “citroensap” (snoepje) voor ieder vers, dat hij uit zijn hoofd leerde, dus hij leerde een dozijn of meer verzen per dag. Hij woonde in de āśrama [in Śrī Caitanya Maṭha] en ging daar naar school [naar het Bhaktivinoda Instituut naast Yogapītha]. Met hem ging een groot aantal andere jongens naar school, maar geen van hen bleef brahmacārī of nam sannyāsa. De meesten vertrokken. Enkelen bleven. Alle anderen vertrokken.

Pūjyapāda Vāmana Mahārāja had vanaf zijn kinderjaren een grote liefde voor studie, maar hij verleende ook diensten. Hij gaf iedereen een eetbord, zette hun āsanas klaar, legde zout en citroenschijf op hun bord, veegde en dweilde na de prasāda alles schoon, bracht iedereen drinkwater en maakte de groenten schoon voor het koken. Dit is een van de hoofddiensten in een Vaiṣṇava tempel – groenten snijden. Hij kon zo snel groenten snijden, dat je dat niet kunt voorstellen. Als je even de andere kant op keek, ging het hak, hak, hak, en klaar. En ieder stukje had dezelfde afmeting, niet één was te groot of te klein.

In de tijd van onze guru mahārāja deden we veel samen. Wij met nog een of twee anderen gingen meestal samen met Guru Mahārāja prediken in Medinipur, Chaubis Pargana en allerlei andere plaatsen, dus dan hadden we alle tijd om elkaar te leren kennen. Pūjyapāda Vāmana Mahārāja vertelde ons, dat er eens een overstroming was in Mayāpura en dat hij daar was komen vastzitten. Hij had een boot genomen om de rivier op te gaan, toen er opeens een sterke stroming was komen opzetten, die hem en de boot had weggespoeld. Het was een gevaarlijke situatie. Hij kon zich op de een of andere manier aan een boom vasthouden en trok de boot er naartoe. Maar toen zag hij, dat die boom vol slangen zat. De slangen konden nergens naartoe en hadden hun toevlucht in die boom gezocht. Overal zaten slangen. Het was erg riskant, want er kon een slang naar beneden vallen. Hij zei, dat hij zich niettemin aan de boom moest blijven vasthouden en de namen van Bhagavān moest chanten. Na enige tijd hadden een paar mensen hem gezien en waren gekomen om hem te redden.

Bidden voor de genade van een buitengewone guru-sevaka

Ik heb met pūjyapāda Vāmana Mahārāja bijna zestig jaar samengewoond en had de gelegenheid om hem van dichtbij te observeren en hem te leren kennen. Hij beschikte over alle kwaliteiten, die aan een Vaiṣṇava inherent zijn. Hij was van nature eenvoudig, ernstig, nederig, tolerant, liep over van guru-niṣṭhā en was bereid de Vaiṣṇavas te dienen. Deze eigenschappen plaatsten hem op een hoog niveau van bhakti. Zijn guru-niṣṭhā was verbazingwekkend. Met zijn leven in zijn hand liep hij naar voren en bood zich aan in dienst van Guru Mahārāja. Guru-niṣṭhā is de ruggegraat van bhakti. Ik heb veel guru-sevakas gezien, maar pūjyapāda Vāmana Mahārājas dienstverlening aan zijn Guru Mahārāja met lichaam, geest, woord en gevoelens was buitengewoon. Een dergelijke guru-sevaka is in deze wereld zeldzaam. We bidden aan hem, terwijl hij betrokken is in de eeuwige dienstverlening aan Śrī Gurudeva en Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa, dat hij ons allemaal genadig is, zodat wij ook guru-sevā met niṣṭhā kunnen uitvoeren zoals hij en op die manier ons leven kunnen wijden aan śrī guru en zijn missie.

In het Engels vertaald door het Team van Rays of The Harmonistcc by-sa.png Dit artikel "Herinneringen aan Sri Srimad Bhaktivedanta Vamana Gosvami Maharaja" kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) onder vermelding van auteur, Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Gosvami Maharaja, Rays of The Harmonist, Tweemaandelijkse Centenaire Publicatie, No. 13 en Pro Deo Uitgever Jaya Radhe, Nederlandse vertaling: Indira dasi.

www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/112-srila-bhaktivedanta-vamana-gosvami-maharaja/1726-remembering-sri-srimad-bhaktivedanta-vamana-gosvami-maharaja
www.jayaradhe.nl/harmonist_herinneringen-aan-sri-srimad-bhaktivedanta-vamana-gosvami-maharaja.htm
TOP


DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR ALS PDF

title=""