Menu:   Nederlands   Engels


De hoogst gekwalificeerde Vaiṣṇava ziet zichzelf als de laagste van allemaal

10 juli 2021


śrī śrī guru gaurāṅga jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Maandelijkse On-line Uitgave - Jaargang 1 & 14 No. 4Opgedragen aan
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda
Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī Mahārāja


Geïnspireerd door en onder leiding van

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
De hoogst gekwalificeerde Vaiṣṇava ziet zichzelf als de laagste van allemaal

door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda


prabhupad.jpg


Zij die geschikt zijn, beschikken over een overvloed aan devotionele kracht. Ze zijn sterk. Ik mag me niet overgeven aan het zoeken naar tekortkomingen van de Vaiṣṇava’s, het vervloeken van de dienstverlening aan Śrī Viṣṇu of aan het vestigen van mijn eigen gezichtspunt door de methode te veronachtzamen, die me in staat kan stellen om God en Zijn toegewijden te dienen. Taal schiet tekort om de ravage te beschrijven, die door dergelijke arrogantie wordt ontketend. Dit zeg ik in alle bescheidenheid: “Wees zo goed om af te zien van het louter imiteren van het gedrag van Vaiṣṇava’s en volgt alsjeblieft altijd hun gedachtengang.” Voor ons bestaat er geen andere relatie dan die van de toegewijden van Viṣṇu. Relaties met andere mensen kan alleen het verlangen naar zintuiglijke lustbevrediging aanwakkeren.


Er zijn nu stuk voor stuk vele jaren gepasseerd en ik realiseer me tenslotte, dat er voor mij geen andere hulp is dan de genade van de heilige voeten van de Vaiṣṇava’s. Iedere activiteit van mij is waard te worden veracht. Toch bid ik aan degenen, die van boven op me neerkijken, dat ze me in staat stellen om niet langer een verachtelijke houding te hanteren, indien ze het voor mij toelaatbaar achten om hun gedrag en lessen te volgen. Ik bid aan hen om me de kracht en bekwaamheid te geven, die nodig is om hun kracht over te dragen op degenen, die niet intelligent zijn, die in onwetendheid verkeren en die van alle kracht verstoken zijn.


Hij, die Śrī Hari dient, beschouwt zich als de minste van alle wezens. Hij wordt tot de hoogste orde van Vaiṣṇava’s verheven, als hij zich als de laagste beschouwt. Pas dan kan hij de boodschap van de hoogste toewijding aan Śrī Hari uitdragen.


“De beste van alle mensen acht zichzelf minder dan alle anderen.” Dit is een grote volkswijsheid. Het is noodzakelijk voor de beste persoon om zijn eigen onbekwaamheid onder de loupe te nemen. Waarom moet iemand zo nodig op zoek gaan naar de defecten van anderen, als hij zijn eigen gedrag niet onderzoekt? Is dit de gave van een Vaiṣṇava? Anderzijds kunnen degenen, die laag staan op de ladder van dienstverlening, zelfs het hogere niveau bereiken. Laten we ons het vers herinneren, “Om niet te spreken van mensen, die nauwgezet luisteren naar de instructies van de geestelijke geschriften en ze blijven herinneren, zelfs vrouwen, śūdras, Huna’s, Śavara’s en degenen, die het lichaam van een dier hebben gekregen en vogels vanwege hun zondige voorgaande leven kunnen God kennen en over Zijn begoochelende vermogen zegevieren, indien ze het gedrag volgen van de toegewijde dienaren van God, die met Zijn wonderbaarlijke schreden alle werelden beslaat” (Śrīmad Bhāgavatam, 2.7.46).


“De daden en expressies van de Vaiṣṇava’s kunnen zelfs de wijzen niet begrijpen.” De toegewijden zijn gehecht aan God, die met Zijn wonderbaarlijke schreden de werelden omvat. Laten we niet worden misleid door uiterlijke verschijningsvormen. Velen waren onderhevig aan optisch bedrog door een kiezel voor een parel aan te zien en een slang voor een touw en kwaad voor goed door zich te verlaten op uiterlijke verschijningsvormen, waardoor ze aan begoocheling ten prooi vielen. Alleen wanneer iemand zich in de boeien van zelfbegoocheling laat vallen, vertonen zijn zintuigen hun gretigheid om hem te voorzien van de hunkeringen behorend tot de wereld der verschijnselen, omdat hij veronderstelt een inwoner van die wereld te zijn. We dienen zorgvuldig in ogenschouw te nemen, hoe we van deze exploitatie door de begoochelende energie worden bevrijd. De mentaliteit van heer en meester te zijn als compensatie voor onze huidige onvolkomenheden kan ons nimmer verlichting schenken. Deze houding geeft ons ook geen verlichting om, zoals bepaalde gehaaste waarnemers het graag noemen, de “slavenmentaliteit” van de toegewijden van God te omzeilen. Dergelijke gedachtengangen verhogen het marstempo richting inferno door ons in de koers van zintuiglijke verzadiging te manouvreren.


In het Engels aangepast uit The Gauḍīya, Jaargang 24, No. 7
door het Team van Rays of The Harmonist
cc by-sa.png Dit artikel kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) onder vermelding van auteur, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, Rays of The Harmonist, Jaargang 1 & 14, No. 4 en Pro Deo Uitgever Jaya Radhe, Nederlandse vertaling: Indira dasi.

www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/37-year-1/948-the-highest-vaisnava-sees-himself-as-the-lowest-of-all
www.jayaradhe.nl/harmonist_de_hoogst_gekwalificeerde_vaisnava.htm


PDF


TOP


title=""