Menu:   Nederlands   Engels


De instructies van de Gītā

13 december 2021


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Tweemaandelijkse Centenaire Publicatie, Uitgave No. 12


Ter ere van het honderdste verschijningsjaar van
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī MahārājaOpgedragen aan en geïnspireerd door
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
De instructies van de Gītā


Passages uit het te verschijnen werk Patrāvalī (een bundel brieven) van


Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja


Verschijnt voor het eerst in het Engels (en het Nederlands)vamana Het is voor het levend wezen niet mogelijk om perfectie in sādhana te bereiken zonder voor Śrī Bhagavān te huilen en nederig tot Hem te bidden. Ook al raakt het rusteloze verstand bij het chanten van śrī nāma in alle richtingen verstrooid, moeten we het terugplaatsen en vasthouden. Dit wordt mogelijk met abhyāsa-yoga (de yoga van de beoefening) en daarbij is het noodzakelijk om enige vairāgya-yoga (de yoga van onthouding) te praktiseren, met andere woorden, regulering van dieet, vrije tijd en zelfonthouding. Een natuurlijke wansmaak voor zaken, die geen relatie hebben met Bhagavān, wordt vairāgya genoemd. De sommaties, die Śrī Kṛṣṇa in Śrīmad Bhagavad-gītā aan Zijn dierbare vriend Arjuna overdroeg om hem te helpen zijn gedachten te leren beheersen vormen het aandachtspunt van onze spirituele beoefening. Als sublieme toegewijde, die in goddelijke liefde was verzonken, heeft Śrīla Nāmācārya Haridāsa Ṭhākura de perfecte methode en instructies aan de wereld gegeven om śrī nāma-sādhana uit te voeren.

Patrāvalī  (Engels) Brief 2


Twijfelen aan anderen is de oorzaak van verdriet. In plaats van het misleidend te noemen zou het beter een bron van mentale stoornis kunnen worden genoemd. Bhagavān Śrī Kṛṣṇacandra richt Zich tot Zijn vriend Arjuna, wanneer Hij een advies geeft aan alle inwoners van de wereld, “De onwetenden, de ongelovigen en de twijfelaars zijn drie typen mensen, die in het leven geen geluk kunnen vinden.” Als je het dogma van twijfel en achterdocht koestert, zal ook jij in jouw geest nimmer rust vinden.


Alleen als we onze individuele zelfzucht achterwege laten, als we het lijden kunnen aanvaarden en gehoor geven aan onze verantwoordelijkheden, kunnen we voorspoed vinden. Om de eisen der liefde te honoreren van degenen, die ernaar op zoek zijn, valt er veel op te offeren. Dit is een kardinale waarheid, die door de wijzen wijd en zijd wordt aanvaard. Zonder onzelfzuchtige verzaking kan men Bhagavān, de gedaante van waarheid (sad-vastu), niet bereiken. De aanvaarding van deze vorm van verzaking is noodzakelijk om de genade van śrī guru te krijgen en tevens die van de Vaiṣṇava’s.

Patrāvalī (Engels) Brief 87


Van alle gebiedende en verbiedende sommaties in de geschriften is de meest vooraanstaande gebiedende uitspraak, “yena kenāpy-upāyena manaḥ kṛṣṇe niveśayet – verzink jouw geest op de een of andere manier in Kṛṣṇa.” En de meest vooraanstaande verbiedende uitspraak is, “Vergeet nooit die liefhebbende Heer en twijfel nimmer aan Hem.” In de Gītā-śāstra worden drie typen individuen genoemd, waarvan wordt gezegd, dat ze met betrekking tot het beoefenen van sādhana en het doen van andere spirituele pogingen kreupel zijn: “De onwetenden, de ongelovigen en de sceptici kunnen nimmer voorspoed krijgen.” Daarom moeten deze drie fouten op het gebied van sādhana-bhajana absoluut worden afgewezen. Behalve deze gebreken dienen ook arrogantie met betrekking tot geboorte, weelde, geleerdheid en fysieke schoonheid volkomen te worden afgelegd. De gebreken van bhrama (vergissing), pramāda (begoocheling), karaṇāpāṭava (zintuiglijke imperfectie) en vipralipsa (bedrog) dienen ook te worden afgeworpen. En als men zijn motieven voor winst, verering, prestige, alsmede de impulsen van haat, geweld, afgunst, trots, arrogantie en egoïsme niet te boven kan komen, wordt het volslagen onmogelijk het welzijn van de ziel te bewerkstelligen.

Patrāvalī (Engels) Brief 91
In het Engels vertaald door het Team van Rays of The Harmonist


cc by-sa.png Dit artikel kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) onder vermelding van auteur, Sri Bhaktivedanta Vamana Gosvami Maharaja, Rays of The Harmonist, Tweemaandelijkse Centenaire Publicatie, No. 12 en Pro Deo Uitgever Jaya Radhe, Nederlandse vertaling: Indira dasi.

www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/112-srila-bhaktivedanta-vamana-gosvami-maharaja/1796-the-instructions-of-gita
www.jayaradhe.nl/harmonist_de-instructies-van-de-gita.htm
TOP


DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR ALS PDF

title=""