MENU   Nederlands   EngelsChant het transcendente woord naar anderen anders raakt Hij verduisterd

23 juli 2021


śrī śrī guru gaurāṅga jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Maandelijkse On-line Uitgave - Jaargang 1 & 14 No. 2


Opgedragen aan
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhakti Prajñāna Keśava Gosvāmī MahārājaGeïnspireerd door en onder leiding van
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
Chant het transcendente woord naar anderen anders raakt Hij verduisterd

door Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura PrabhupādaprabhupadWe worden alleen in staat gesteld ons duurzame welzijn te realiseren, indien we onszelf onder de beschermende leiding van Śrīla Vyāsadeva plaatsen. Let vooral op een vers uit een van de Upaniṣaden, dat handelt over de visie van de Gouden Meester, “yadā paśyaḥ rukma-varṇaṁ  - de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Śrī Kṛṣṇa, verschijnt in een gedaante met de kleur van gesmolten goud” (Muṇḍaka Upaniṣad 3.1.3). Ons blijvend welzijn is het gevolg van het leren zien van die Ongelimiteerde Entiteit door middel van transcendente dienstverlening, die ons aan Hem verbindt, die onze gedachten op Hem richt en die tracht kennis over Hem te vergaren in trouwe navolging van de lessen van Śrī Vyāsa.


Bij het luisteren naar lezingen over de Transcendente Entiteit breidt het vermogen te horen en nieuwe vermogens te krijgen zich uit. Het transcendente woord, dat door Devarṣi Nārada werd gechant, zocht zijn weg naar de oorholten van Śrīla Vyāsadeva. Daardoor werd hij in staat gesteld een visioen te krijgen van de Absolute Persoonlijkheid. Onder invloed van de overheersende neigingen, die in deze mondaine wereld de kroon spannen, gaan we enerzijds over op cultussen van heldenverering en apotheose en anderzijds worden we antropomorfisten en zoömorfisten en dergelijken.* Door te zijn besmet met deze achtereenvolgende gedachtenvormen zal God Zich zeker aan ons gaan openbaren op de manier, waarop we Hem wensen te verheerlijken.


­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________

*) Apoteose betekent een sterfelijk mens tot God of halfgod verklaren. En omgekeerd wijst antropomorfisme in deze context op de neiging om God aan te zien voor een sterfelijk mens (of dier wat betreft zoömorfisme).


Als we het privilege van het menselijk leven misbruiken, kiezen we ervoor onszelf op gelijke voet met Śrī Kṛṣṇa te beschouwen, waardoor we in de valstrik van begoocheling vallen en bestemd zijn voor verderf. De consequentie van het bedriegelijke idee, dat men meester in zijn eigen recht is, werd door Śrīla Vyāsadeva in de volgende verzen geanalyseerd, “ye ‘nye aravindākṣa - degenen die het platform van bevrijding naderen, beweren op egocentrische wijze te zijn bevrijd, maar ze gaan wederom vallen door de lotusvoeten van God te veronachtzamen” (Śrīmad-Bhāgavatam 10.2.32); “jñāne prayāsam – men dient de poging op te geven om God langs empirische weg te kennen” (Śrīmad-Bhāgavatam 10.14.3) en “śreyaḥ-sṛtiṁ bhaktim – de poging om kennis te ontwikkelen, waaraan bhakti ontbreekt, is even zinloos als het dorsen van lege graanhulsen” (Śrīmad-Bhāgavatam 10.14.4). We zijn werkelijk begunstigd door met aandacht naar deze besprekingen van hem te luisteren.


“Zonder enig uitstel gaat God het hart binnen van iemand, die onafgebroken en vol vertrouwen de vertellingen van Zijn bovenzinnelijke activiteiten hoort en bezingt.” Ons ware welzijn is verzekerd, als we het grote geluk hebben het woord van God te horen aan de lotusvoeten van śrī guru. De goddelijke meester chant het woord van God onafgebroken. Hij heeft geen andere functie.


Het is van het grootste belang, dat we luisteren naar het woord, dat wordt gechant door śrī guru en het aanvaarden. En toch, zelfs nadat we in staat zijn gesteld om het woord van de lotuslippen van śrī guru te horen, kunnen we Hem niet vasthouden, want Hij dreigt te worden verduisterd, als Hij niet wordt rondgezongen naar anderen. Als we ons bezighouden met het nastreven van onnodige doelstellingen door af te zien van het chanten van het woord, dat we van śrī gurudeva hadden ontvangen, verliezen we onze verbinding met de Eeuwige Entiteit en beschikken onszelf voor het ondergaan van verdriet,

tat te ‘nukampāṁ su-samīkṣamāṇo
    bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam
hṛd-vāg-vapurbhir viadhan namas te
    jīveta yo mukti-pade sa dāya-bhāk

Śrīmad-Bhāgavatam (10.14.8)

Men heeft recht op de rijkdom van de dienstverlening aan de lotusvoeten van God, die ons bevrijdt van wereldse gebondenheid, indien men hart, spraak en lichaam aan Hem overgeeft en indien men via scherpe visie de genade van God werkelijk ziet in het lijden, dat men door zijn eigen daden teweeg heeft gebracht. Er bestaat geen andere manier om van deze wereld te worden bevrijd. Alles dat God doet is voor ons welzijn. We kunnen worden bevrijd, als we Zijn genade in iedere gebeurtenis en in iedere activiteit waarnemen. Maar als we in Zijn werk een defect opmerken, of we realiseren wreedheid in Zijn acties, gaat dat zeker leiden tot kwaadaardigheid en moeilijkheden.


Al mijn problemen zijn te wijten aan het feit, dat ik ben verzonken in allerlei bezigheden, behalve het dienen van Śrī Kṛṣṇa. Als mijn smaak voor het dienen van Śrī Kṛṣṇa werkelijk van dag tot dag toeneemt, ben ik zowaar gezegend. Hij, die ons aanzet tot activiteiten van deze aard, is voorzeker śrī gurudeva. De opvolging van authentieke gurus bestaat uitsluitend uit personen, die Śrī Vyāsadeva trouw volgen.


Door louter te zijn aangeraakt door de lotusvoeten van mijn śrīla gurudeva heb ik alle gevoel voor deze externe wereld verloren. Ik vraag me af, of in deze wereld een transcendente bemiddelaar van hetzelfde kaliber ooit is verschenen. Hoe kunnen degenen, die druk zijn met hun lusten en woede in deze wereld, hem ooit leren kennen?


In het Engels aangepast uit The Gauḍīya, Jaargang 24, No. 5
door het Team van Rays of The Harmonist


cc by-sa.png Dit artikel kan worden gedeeld met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) onder vermelding van auteur, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, Tijdschrift Rays of The Harmonist, Jaargang 1 & 14, No. 2 en Pro Deo Uitgever Jaya Radhe, Nederlandse vertaling: Indira dasi.

www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/37-year-1/930-chant-the-transcendental-word-to-others-or-he-will-be-eclipsed
www.jayaradhe.nl/harmonist_chant_het_transcendente_woord_naar_anderen_anders_raakt_hij_verduisterd.htm
PDF


TOP


title=""