Menu:   Nederlands   Engels


Bestuderen van geschriften

27 februari 2022


śrī śrī guru gaurāṅgau jayataḥ!

Rays of The Harmonist

Tweemaandelijkse Centenaire Publicatie, Uitgave No. 16
Gepubliceerd 26 augustus 2022


Ter ere van het honderdste verschijningsjaar van
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī MahārājaOpgedragen aan en geïnspireerd door
nitya-līlā praviṣṭa oṁ viṣṇupāda

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Nārāyaṇa Gosvāmī Mahārāja
Bestuderen van geschriften


Passages uit het te verschijnen boek A True Servant, A True Master,

een brievenbundel van

Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja

Verschijnt voor het eerst in het Engels (en het Nederlands)vamana Voor dichters, romanschrijvers en literatoren vormen discussies over de aard van God de uiterste grens van hun interesse. Als connoisseurs van literatuur en liefhebbers van dichtkunst het onderwerp God niet als aandachtspunt van hun overwegingen aanvaarden, komt hun werk neer op een vruchteloos gezwoeg. Vandaar, dat Śrīmad-Bhāgavatam, de koning van sacrale geschriften, zegt, “Het discours of de literatuur, ongeacht hoe welsprekend het kan zijn, dat nooit de glorie uiteenzet van Vāsudeva, degene die de universa heiligt, wordt door geleerden vergeleken met een pelgrimsoord voor kraaien.” Dat komt, omdat heiligen, die zich bezighouden met Parabrahma, het Allerhoogste Wezen, geen smaak hebben voor dergelijke discussies. In het koninkrijk van werelds plezier lezen en begunstigen geconditioneerde zielen boeken, die handelen over grove zinsbevrediging. Transcendente dichters en literatoren, die bedreven zijn in bhagavad-rasa, vertonen louter disinterese in deze wereldse poëzie en literatuur, omdat ze weten, dat het allemaal slechts ondernemingen zijn van voorbijgaande aard, die gekeerd zijn tegen de dienstverlening aan Hari. Aan de andere kant kunnen dan misschien uitingen, die wel gehoor geven aan de glorieuze śrī nāma van Bhagavān, geen volmaakte melodie, perfect ritme, tempo en metrum in iedere reeks bewaren, maar die uitingen vernietigen de zondige neigingen van de mensen. Dit is al hetgeen heilige persoonlijkheden dagelijks horen, reciteren en zich herinneren, waarmee ze het hoogste voordeel oogsten voor hun ziel. Uitlatingen, die het spel van Śrī Kṛṣṇa niet beschrijven – de uiteenlopende onderwerpen, die zijn verstoken van de glorie van Bhagavān en in de hele wereld worden gepropageerd – hebben niets te bieden voor een diepteonderzoek door een intelligent persoon.

11 november 1970 (brief 5)
geschreven aan Śrīmatī Umā Dīdī

Zolang de jīva er niet in slaagt zijn leven te modelleren in overeenstemming met de conclusies van het geschrift, zal hij altijd het verkeerde pad opgaan.

24 juni 1975 (brief 25)

Als men de instructies en verordeningen, die Śrī Bhagavān in de geschriften heeft geplaatst, naar vermogen zo goed mogelijk volgt en in overeenstemming hiermee zijn leven inricht, wordt de aantrekkingskracht naar Hem steeds sterker.

26 juni 1975 (brief 26)

Als je luistert naar hetgeen uit de vererenswaardige mond van de Vaiṣṇava’s komt, begrijp je meteen, wat jou in het boek niet duidelijk was. Dit komt, omdat in hun woorden en uitlatingen een zeker vermogen ligt. Geschriften geven de aanbeveling om het gezelschap van sādhus te zoeken in hun literatuur, alleen wanneer men verstoken is van rechtstreekse sat-saṅga. Sādhu, guru en Vaiṣṇava’s dragen Śrī Bhagavān in hun hart. De sādhus zijn het hart van Bhagavān en Bhagavān is het hart van de sādhus. Daarom zijn Vaiṣṇava’s deskunigen en ware encyclopedieën van de essentie van alle instructies van Bhagavān.

9 september 1975 (brief 29)

Iedereen, die dorst naar bhajana, heeft het kroonjuweel van alle bewijsvoering, Śrīmad-Bhāgavatam, het soevereine geschrift, aanvaard als het grootste bewijs in woord (śreṣṭha śabda-pramāṇa).

12 oktober 1988 (brief 96)

Zelfs al kun je helemaal niets herinneren, het bestuderen en bespreken van het geschrift is een plicht van levensbelang.

12 oktober 1992 (brief 113)

Als het moeilijk is om lessen en instructies van sādhu en guru persoonlijk te krijgen, geeft het geschrift de gelegenheid om met sādhus te associëren in de vorm van geheiligde teksten. Het leven en de woorden van verheven persoonlijkheden zijn synoniem. Als de sādhaka en sādhikā ze bestuderen en bespreken, oogsten ze het hoogste welzijn voor hun ziel.

21 september 1970 (brief 2)
geschreven aan Śrīmatī Umā Dīdī


Passages uit het te publiceren boek A True Servant, A True Master,
een brievenbundel door Śrī Śrīmad Bhaktivedānta Vāmana Gosvāmī Mahārāja
In het Engels vertaald door het Team van Rays of The Harmonistcc by-sa.png Dit artikel "Bestuderen van geschriften" kan worden gedeeld en verspreid met insluiting van de licentie Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported (CC BY-SA) om ervan verzekerd te zijn, dat het altijd vrij toegankelijk blijft. Gebruik onder vermelding van auteur, Sri Srimad Bhaktivedanta Vamana Gosvami Maharaja, Rays of The Harmonist On-line, Tweemaandelijkse Centenaire Publicatie, No. 16 "Studying The Scriptures" alsmede Pro Deo Uitgever Jaya Radhe, Nederlandse vertaling: Indira dasi.
Referenties:
www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl
www.purebhakti.com/resources/harmonist-monthly/112-srila-bhaktivedanta-vamana-gosvami-maharaja/1746-studying-the-scriptures
www.jayaradhe.nl/harmonist_bestuderen-van-geschriften.htm
TOP


DIT DOCUMENT IS BESCHIKBAAR ALS PDF

title=""